‌‌‌نـاشنوایی‌ و ضعف‌ شنوایی

‌‌‌نـاشنوایی‌ و ضعف‌ شنوایی

مترجم: سید محسن سنجری
منبع: پیوند، مهر 1385 – شماره 324

چکیده
طبق برآوردهای سازمان جهانی بهداشت،872‌ مـیلیون‌‌ نـفر‌ در سـراسر جهان کم و بیش به ضعف شنوایی در هر دو گوش دچارند.08 درصد‌ افراد ناشنوا و مبتلا به نـارسایی‌ شنیدن،در کشورهای کم درآمد و میان درآمد زندگی‌ می‌کنند. این موضوع بار‌ اقتصادی‌ و اجـتماعی سنگینی بر دوش‌ خـانواده‌ها و ایـن جوامع می‌گذارد.بسیاری از علل ضعف‌ شنوایی در این کشورها قابل پیشگیری است.آگاه ساختن‌ والدین و معلمان از علل بروز این حالت و راه‌های پیشگیری از‌ آن می‌تواند راهگشا باشد.
ناشنوایی و ضـعف شنوایی
ضعف شنوایی اصطلاحی رایج برای توصیف کاهش شنوایی‌ یک یا هر دو گوش است.ضعف شنوایی سطوح مختلف دارد‌.
مقصود‌ از ضعف شنوایی،1کاهش کامل یا جزئی‌ توانایی شنیدن یک یا هر دو گـوش اسـت.سطح آن می‌تواند خفیف،متوسط،شدید یا بسیار شدید باشد.
مقصود از ناشنوایی‌2از بین‌ رفتن‌ کامل توانایی شنیدن‌ یک یا هر دو گوش.
دو نوع ضعف شنوایی وجود دارد که با توجه به مکان بـروز مـشکل،آن‌ها را مشخص کرده‌اند:
شنوایی مربوط به قسمت‌ هدایت‌کننده‌،3مشکلی‌ است که در گوش بیرونی و میانی بروز می‌کند.این نوع‌ ناراحتی شنوایی در صورت دسترسی به امکانات و خدمات، با دارو یا جراحی قـابل عـلاج است.عفونت گوش میانی‌ در‌ دوارن‌ طفولیت از متداول‌ترین نمونه‌های این‌ نوع‌ نارسایی‌‌ شنوایی است.
ضعف شنوایی مربوط به عصب حسی‌4که معمولا به‌ سبب مشکلی در گوش داخلی بروز می‌کند و گـاهی اوقـات‌ هـمراه‌ با‌ عصب‌ شنوایی به مـغز هـم کـشیده می‌شود.این نوع‌‌ ضعف‌ شنوایی معمولا دایمی است و نیاز به ترمیم با استفاده‌ از وسایل کمکی شنوایی دارد.سالخوردگی و سر و صدای‌ بسیار زیـاد‌ از‌ عـلل‌ اصـلی بروز این معضل به شمار می‌آیند.
واقعیت‌های مـوجود
طـبق‌ برآوردهای سال 5002 سازمان جهانی بهداشت، 872 میلیون نفر در سراسر جهان دچار کاهش شنوایی‌ متوسط یا بسیار‌ شدید‌ هر‌ دو گوش‌اند.
08 درصـد افـراد نـاشنوا یا دچار ضعف شنوایی،در‌ کشورهای‌ کم درآمد و میان درآمد زنـدگی می‌کنند.
شما افراد دچار ضعف شنوایی(در تمام سطوح ذکر شده‌)در‌ سراسر‌ جهان،به دلیل افزایش جمعیت و امید زنـدگی،در حـال افـزایش است.
عفونت‌ مزمن‌ گوش‌ میانی،دلیل اصلی ضعف شنوایی‌ خفیف تـا مـتوسط در کودکان است.
تأثیر ضعف شنوایی‌ بر‌ زبان‌ باز کردن،سخن گفتن، تحصیل و روابط اجتماعی کودک بـه سـطح و نـوع ضعف‌ شنوایی و سن‌ شروع‌ آن(مخصوصا اگر پیش از سن تکامل‌ سخن‌گویی و صحبت آغـاز شـود)بـستگی دارد‌.
در‌ کشورهای‌ در حال توسعه،کم‌تر از یک نفر در 04 نفر،از یک وسیلهء کمکی‌ برای‌ شنیدن استفاده مـی‌کند.
تـولید سـالانهء وسایل کمکی برای شنیدن(طبق بر آوردها)،کم‌تر‌ از‌ 01‌ درصد نیاز جهانی را برآورده می‌سازد.
05 درصـد مـوارد ناشنوایی و ضعف شنوایی از راه‌ پیشگیری‌،تشخیص‌ به موقع و درمان،قابل احتراز است.
عـلل بـروز نـاشنوایی و ضعف شنوایی
1-ناشنوایی‌ می‌تواند‌ ارثی‌ باشد:
اگر یکی از والدین یا هر دوی آن‌ها یا یـکی از بـستگان،ناشنوا به‌ دنیا‌ آمده‌ باشند،احتمال تولد یک بچهء ناشنوا بیش‌تر خواهد بـود.
2-ضـعف شـنوایی،قبل‌ یا‌ در موقع زایمان،به دلایل‌ گوناگون می‌تواند بروز کند،از جمله:
زایمان زودرس
شرایط زمان زایـمان‌،چـنان‌ که به نوزاد اکسیژن کافی‌ برای تنفس نرسد.
سرخچه،سیفلیس یا دیـگر‌ عـفونت‌های‌ مـشخص در دوران حاملگی یک زن.
استفاده‌ از‌ داروهای‌ مسموم‌کنندهء گوش.گروهی شامل‌ بیش از 031‌ دارو‌(مانند آنتی بیوتیک جنتامایسین 6)که‌ مـی‌توانند در صـورت عـدم استفادهء صحیح در دوران‌ بارداری‌‌ موجب آسیب دیدن گوش داخلی‌ گردند‌.
یرقان کـه‌ مـی‌توان‌ دبه‌ عصب شنوایی یک نوزاد آسیب وارد‌ کند‌.
3-بیماری‌های عفونی مانند،مننژیت،سرخک،اوریون‌ و عفونت‌های مزمن گـوش مـی‌توانند به ضعف‌ شنوایی‌(عمدتا در کودکی و هم چنین در‌ سنین بالاتر)بینجامند.
4-استفاده‌ از‌ داروهـای مـسموم‌کنندهء گوش در هر‌ سنی‌،از جمله برخی داروهای ضـد مـالاریا و آنـتی بیوتیک می‌توانند به‌ حلزون گوش(اندام‌ شـنوایی‌ در گـوش داخلی)آسیب وارد‌ سازند‌.
5-صدمه‌ دیدن سر یا‌ وارد‌ آمدن آسیب به گوش‌ نیز‌ مـی‌تواند بـاعث نقص شنوایی گردد.
بار اقـتصادی و اجـتماعی
ضعف شـنوایی و نـاشنوایی از جـمله ناتوانی‌های‌ مهمی‌ به‌ شمار می‌آیند کـه بـار اقتصادی‌ و اجتماعی‌ سنگینی بر‌ دوش‌ افراد‌، خانواده‌ها،جوامع و کشورها می‌گذارند‌.بچه‌هایی کـه ضـعف‌ شنوایی دارند اغلب با تأخیر قـادر به تکلم،زبان‌آموزی و کـسب‌ مـهارت‌های شناختی‌ می‌گردند‌ که ممکن اسـت بـه کند شدن‌‌ یادگیری‌ و دشواری‌ در‌ پیشرفت‌ تحصیلی در مدرسه‌ بینجامد‌. در بزرگسالان،ضعف شنوایی و ناشنوایی اغـلب بـه دست آوردن، انجام و دوام کار آنان را مـشکل مـی‌سازد‌.هـم‌ کودکان‌ و هم‌ بـزرگسالان مـمکن است بر اثر ضـعف‌ شـنوایی‌ گرفتار‌ انزوا‌ یا‌ جدا‌ افتادگی در جامعه گردند و از این بابت در عذاب باشند.
هزینهء آموزش مـخصوص و از دسـت دادن کار این افراد به دلیل‌ ضـعیف شـنوایی نیز بـار اقـتصادی کـلانی‌ به کشورها تحمیل مـی‌کنند.
چگونه می‌توان از بار سنگین ناشنوایی و ضعف شنوایی کاست؟
راه حل‌های رفع ضعف شنوایی،حول محور پیشگیری، شـناخت بـه موقع و درمان و ترمیم می‌گردد.
بسیاری از عـلل ضـعف‌ شـنوایی‌ عـصبی-حـسی از راه‌های‌ زیر قـابل پیـشگیری‌اند:
مصون‌سازی کودکان در برابر بیماری‌های دورهء کودکی،از جمله سرخک،مننژیت،سرخجه و اوریون مطابق‌ توصیه‌های ملی.
مصون‌سازی زنـان در دوران حـمل در‌ مـقابل‌ سرخجهء پیش از بارداری.
آزمایش برای تشخیص و درمـان سـیفلیس و دیـگر عـفونت‌های مـشخص در زنـان باردار.
بهبود مراقبت‌های قبل و حین زایمان.
پرهیز از مصرف‌ داروهای‌ مسموم‌کنندهء گوش،مگر این‌ که‌ پزشک‌ یا فرد متخصص آن‌ها را تجویز کرده باشد و با نظارت کامل و طبق دسـتور ایشان به کاررود.
فرستادن بچه‌های مبتلا به یرقان برای تشخیص و
پرهیز از تأثیرات سر و صدای زیاد از راه کاهش قرارگیری‌ در معرض این صـداها(صـداهای مربوط به شغل و وسایل‌ تفریح و سرگرمی)،با استفاده از ابزارهای محافظتی و کنترل‌‌ حساب‌ شدهء سر و صدا.
می‌توان با معاینهء به موقع و به دنبال آن درمان مناسب و جراحی،از تبدیل شدن ضعف شـنوایی بـخش هدایت‌کننده‌ به یک حالت مزمن جلوگیری کرد.
شناخت به موقع‌ و انجام‌ مداخلات درمانی‌ برای مقابله‌ با نارسایی شنوایی در نوزادان و اطفال برای پیشگیری از مـعضلات مـربوط به تکلم،زبان‌آموزی و پیشرفت‌ تـحصیلی‌ آنـان ضرورت دارد.
افزایش دسترسی به وسایل کمکی شنیدن که‌ مناسب‌ و در‌ توان خرید افراد باشند و نیز خدمات تکمیلی،تا بسیاری‌ از افراد دچار ضعف شنوایی از آن‌ها اسـتفاده ‌‌کـنند‌.
فعالیت‌های سازمان جهانی بـهداشت
سـازمان جهانی بهداشت برای پیشیگری از ناشنوایی و ضعف‌ شنوایی‌،با‌ انجام‌ فعالیت‌هایی به کشورها در کاهش و محو موارد قابل اجتناب ناتوانی یا ضعف شنوایی از طریق‌ روش‌های‌ پیشگیرانهء مناسب کمک می‌کند.این فعالیت‌ها عـبارت‌اند از:
گـسترش یک پایگاه دادهء‌ جهانی دربارهء ناشنوایی و ضعف‌ شنوایی‌ به منظور نشان دادن بزرگی و هزینه‌های این‌ معضل و کمک در تشخیص و سنجش انواع راه حل‌ها و انتخاب بهترین آن‌ها.
تهیهء یک منبع آموزشی راجع به مـراقبت‌های اولیـه از گوش و شـنوایی برای کارکنان‌ مراکز بهداشت و درمان.
تهیه و انتشار یک راهنما در مورد علل اصلی در قابل‌ پیشگیری نارسایی شنوایی.
ایـجاد همکاری به منظور ارائهء خدمات و تهیهء وسایل‌ کمکی برای شنیدن افـراد نـیامند.
افـزایش آگاهی‌ دربارهء‌ سطح و هزینه‌های ضعف‌ شنوایی و فرصت‌های پیشگیری از آن.
تشویق کشورها برای اجرای برنامه‌های ملی به منظور پیـشگیری ‌ ‌از نـاشنوایی و ضعف شنوایی.
راهبرد سازمان جهانی بهداشت
راهبرد کنترل ناشنوایی و ضف شنوایی‌ در‌ چهار چـوب بـرنامهء کـلی کنترل و پیشگیری بیماری‌های مزمن این سازمان قرار دارد.
اهداف راهبردی این سازمان عبارت‌اند از:ترویج‌ برنامه‌های آگـاهی‌رسانی و پیشگیری و کنترل بیماری‌های‌ مزمن،ترویج بهداشت،مخصوصا برای‌ فقرا‌ و افراد کم‌ بضاعت،کـند یا معکوس کردن رونـد شـیوع عوامل خطر آفرین‌ در بروز بیماری‌های مزمن،پیشگیری از مرگ‌های زودرس و معلولیت‌های قابل احتراز به سبب بیماری‌های مزمن.
این اهداف‌ راهبردی‌ مبتنی‌ بر پیگیری اصولی چون: فعالیت‌ بهداشت‌ عمومی‌ به صورت جامع و به هـم پیوسته، فعالیت‌بین بخشی،ترسیم چشم‌انداز دوره‌های زندگی و اجرای‌ گام به گام آن‌ها منطبق با ملاحظات و نیازهای‌ هر‌ منطقه‌اند‌.
منبع:
سازمان‌ جهانی‌ بهداشت-مارس 6002.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *