مـداخله‌ زودهنگام برای کودکان آسیب دیده شنوایی

‌‌‌مـداخله‌ زودهنگام برای کودکان آسیب‌دیده شنوایی
رویکردهای رایج برنامه‌ریزی خانواده‌ محور۱

امیرعباس ابراهیمی- کارشناس ارشـد‌ شـنوایی‌شناسی‌- آمـوزشگاه‌ باغچه‌بان شماره ۶ تهران
منبع: تعلیم و تربیت استثنائی , شهریور ۱۳۸۹ – شماره ۱۰۳، ص۳۳-۴۶

سه سال نخست زندگی به عنوان «سال‌های جادویی» شناخته می‌شوند. در خلال‌ ایـن زمان شیرخوار در حال رشد، همچون پدیدار شدن شخصیت و قابلیت‌ها پرورش یافته‌ و پرورانده می‌شود. قـدرت تجربه‌های‌ اوان‌ زندگی در رشـد آتـی و دلالت‌های دورۀ حساس فراگیری زبان، رشد هیجانی و شناختی به شگفت‌زده کردن پژوهشگران و مربیان میانجامد.
برای بسیاری از کودکان ناشنوا، گیجی به اندازۀ نیروی جادویی رشد آغازین ویژگی‌ سال‌های آغازین است. گاه افت شـنوایی تا سال دوم زندگی آشکار نیست و در آن زمان ارتباطات والد- شیرخوار۲ ممکن است آسیب دیده و تعاملات بهطور معناداری محدود شود. مراقبان شنوایی در شناسایی‌ منبع‌ تفاوت‌های رشدی کودک بحث و جدل دارند و با دلالت‌های افت شـنوایی دسـت و پنجه نرم می‌کنند. مداخلۀ زودهنگام موجب آگاهی و مهارت خانواده‌ها در ارتباط با کودک می‌شود. با وجود این، این خدمات‌ نوعاً‌ وقتی کودک ۳ ساله و وارد پیش‌دبستانی می‌شود به پایان می‌رسد. از اینرو، بسیاری از خـانواده‌ها سـودمندی مداخلۀ زودهنگام را کمتر از یک سال تجربه می‌کنند.
فنآوری غربالگری شنوایی نوزادان فرصتی‌ برای‌ الگویی متفاوت در تجربه‌های آغازین خردسالان ناشنوا و خانواده‌هایشان ارائه می‌کند. گسترش برنامه‌های غربالگری شنوایی در سراسر کشورها به ایـن مـعنا است که کودکان بیشتری از مزایای آغاز زودهنگام بهره‌مند‌ می‌شوند‌. والدین‌ و مراقبانی که در چند ماه‌ نخست‌ زندگی‌ کودک دربارۀ توانایی‌های شنوایی کودکشان می‌آموزند با پشتیبانی متخصصان بامعلومات و حساس، می‌توانند مـهارت‌هایی را فـراگیرند کـه برای سازگاری و تعامل با فـرزندشان‌ ، هـمتای‌ کـودک‌ شنوا و با همان کیفیت تجربه های اوان زندگی به‌ آن‌ نیازمندند.
زیـرنویسها :
۱. Early Intervention for Hearing Impaired Children: Current Approaches to Family-Centered Programming
۲. Parent-Infant
۳. Early Childhood Special Education
۴. Disability
۵. Child-directed & directive
۶. Teacher-centered
۷. Barlett
۸. John Tracy Clinic
۹. Parent-initated
۱۰. Community-based
۱۱. Head Start
۱۲‌. Home-based
۱۳‌. Sensory Kids Impaired* Home Intervention
( برای آگاهی بیشتر به مـقالة «بـرنامة خـانواده‌محور Ski-HI برای کودکان آسیب‌ دیدة شنوایی». تعلیم و تربیت استثنایی. ش۹۸-۹۹. ۱۳۸۸ به قلم همین‌ نگارنده‌ نگاه‌ کنید).
۱۴. Education for All Handicapped Children Act
۱۵. Education of Handicapped Act Amendments of 1986
۱۶‌. Individualized Family Service Plan
۱۷. Amendment of 1997 Individuals with Disabilities Education Act
۱۸‌. در‌ تازه‌ترین‌ بازنگری در سال ۲۰۰۴ میلادی، IDEA دستخوش تغییراتی شـد و «قـانون بـهبود آموزش و پرورش افراد دارای‌ کم‌توانی» نام گرفت.
۱۹. Data-based
۲۰. Ecological
۲۱. The early Interventionist
۲۲‌. Bronfenbrenner(1979)
۲۳. Subsystem
۲۴‌. System Approach
۲۵. Microsystem
۲۶. Mesosystem
۲۷. Exosystem
۲۸. Macrosystem
۲۹. Self-contained
۳۰. Reverse-integrated Preschool Deaf Program
۳۱. Family-allied
۳۲. Family-focused
۳۳. Treatment-based
۳۴. Assessment
۳۵‌. Mental Health Agencies
۳۶. Protocol
۳۷. Curriculum
۳۸. National Association of Early Childhood Specialist (NAECS)
۳۹. Holistic
۴۰. Shontz (1965)
۴۱. برای آگـاهی بـیشتر درباره واکنش روانشناختی والدین به بحران به‌ فصل‌ دوم کتاب «توانبخشی شنوایی کودکان» نشر دانژه به قلم همین نگارنده نـگاه کـنید.
۴۲. Audiogram
۴۳. Child-focused
۴۴. Center-based
۴۵. Instructor
۴۶. Tutor
۴۷. Counselor
۴۸. Family Advisor
۴۹‌. Parent Trainer
۵۰. Boys Town National Medical Research Hospital
(بـرنامه والد- شیرخوار بیمارستان پژوهش ملی پزشکی بویزتاون مداخلۀ زودهنگام را برای کـودکان ناشنوا و کم‌شنوا از تولّد تا ۳ سالگی فراهم‌ می‌کند‌. زیربنای این برنامه «برنامۀ تشخیصی مداخلۀ زودهنگام (DEIP)» است. برنامه‌ای چندرشته‌ای، خـانواده‌محور کـه از خـانواده‌های دارای کودکانی که به تازگی افت شنوایی‌شان تشخیص داده شده پشتیبانی کرده و بـا شـناسایی‌ نیازهای‌ کودک‌ و اولویت‌های خانواده و کشف گزینه‌های خدمات‌ یاری‌رسان‌ آنها‌ است).
منابع:

Brown P.M., Nott P.(2006). Family-Centered Practice in Early Intervention for Oral Language Development: Philosophy,Methods, and Results.In P. Elizabeth Spencer , M.Marschark (Eds). Advances in the Spoken Language Development of Deaf and Hard-of-Hearing Children. Oxford University Press, Inc.
Krantz M.(1985). Parent-Infant programs for the Hearing Impaired. In J.Katz (Ed). Handbook of Clinical Audiology. William & Wilkins.
Marschark M., Lang H.G., Albertini J.A. (2002). Educating Deaf Students from Research to Practice. Oxford University Press, Inc. pp: 139-140.
Mendal L. (1997). Children &‌;amp; Adolescents with Hearing Impairment & their Parents. In T.A. Crowe (Ed). Application of Counseling in Speech- Language Pathology & Audiology. Williams & Wilkins.
Moeller M.P., Schow R.L., Johnson D.(2002). Audiologic Rehabilitation for Children: Assessment & Management. In R. Schow, M. Nerbonne (Eds). Introduction to Aural Rehabilitation. (4th ed). Allyn & Bacon.
Özdemir S.(2007). A Paradigm Shift in Early Intervention Services: from Childcenterdness to Family centerdness. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi.47, 2 :13-25. Available At: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/26/920/11475.pdf.
Sass-Lehrer M., Bodner-Johnson B. (2003). Early Intervention: Current Approaches to Family-Centered Programming. In In M. Marschark, P. Elizabeth Spencer (Eds). Oxford Handbook of Deaf Studies, Language & Education. Oxford University Press, Inc.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *