حسن رضایی

HasanRezaeiدکتر حسن رضائی
روشندل و استاد دانشگاه پردیس فارابی تهران

سوابق علمی
– اتمام دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته الهيات و معارف اسلامي گرايش علوم قرآني و حديث در دانشگاه تهران با معدل 17
– اتمام دوره دكتري در رشته الهيات و معارف اسلامي گرايش علوم قرآني و حديث در دانشگاه قم با معدل 19
– شركت در كارگاه آموزشي ويژه استادان دوره هاي مجازي و دريافت گواهي نامه پايان دوره
– كسب رتبة دوم در ششمين دورة المپياد دانشجويي كشور
– كسب رتبة دوم در آزمون كارشناسي ارشد سازمان سنجش كشور
– كسب رتبه اول در دوره دكتری
– عضويت در بنياد ملي نخبگان
– دريافت جايزه دكتر كاظمي آشتياني ويژه پژوهشگران جوان
– كسب رتبه دوم در نخستين همايش سراسري توانمنديهاي علمي-پژوهشي نابينايان و كم بينايان كشور

برخی تألیفات
«حكميت در قرآن»، چاپ شده در مجله گلستان قرآن، شماره 176، خرداد 1383ش.
«فلزات و مواد معدني»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 52، فروردين و ارديبهشت 1385ش.
«بداء در قرآن كريم»، چاپ شده در مجله تحقيقات اسلامي، شماره هاي 1 و 2، زمستان 1386ش.
«يسع»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 56، آذر و دي 1385ش.
«يوسف صديق و سرگذشت او در دايره المعارف قرآني و مستشرقان»، چاپ شده در مجله درسهايي از مكتب اسلام، شماره 10، دي 1386ش.
«حزقيل»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 57، بهمن و اسفند 1385ش.
«هنر، معماري و قرآن»، چاپ شده در مجله اسلام پژوهي، شماره 1، پائيز و زمستان 1384ش.
«جالوت»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 58، فروردين و ارديبهشت 1386ش.
«علي بن ابي طالب(ع)»، چاپ شده در مجله درسهايي از مكتب اسلام، شماره 1، فروردين 1384ش.
«رسول»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 60، مرداد و شهريور 1386ش.
«درباره احمدي: آشنايي با مجموعه دايره المعارف قرآن به ويرايش جين دمن مك اوليف»، چاپ شده در مجله اخبار اديان، شماره 26 و 27، بهار و تابستان 1387ش.
«تدهين»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 62، آذر و دي 1386ش.
«فرزندان اسرائيل»، چاپ شده در مجله بينات، شماره 43، پاييز 1383ش.
«ابرهه»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 64، فروردين و ارديبهشت 1387ش.
«رمزگشايي از كلام قدسي در اثري ماندگار “آشنايي با مجموعه پنج جلدي دايره المعارف قرآن به ويرايش جين دمن مك اوليف”»، چاپ شده در مجله اخبار اديان، شماره 23، تابستان 1386ش.
«بابل»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 69، بهمن و اسفند 1387ش.
«محمد (ص)»، چاپ شده در مجله بينات، شماره 52، زمستان 1385ش.
«عاد»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 72، مرداد و شهريور 1388ش.
«حضرت فاطمه (س) در دايره المعارف قرآن ليدن»، چاپ شده در مجله بينات، شماره 4، زمستان 1386ش.
«عمران»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 75، بهمن و اسفند 1388ش.
«رايانه ها و قرآن»، چاپ شده در مجله بينات، شماره 67، پاييز 1389ش.
«هارون»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 76، فروردين و ارديبهشت 1389ش.
«بررسي كتاب جمع آوري قرآن جان برتن»، چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 7، پاييز و زمستان 1388ش.
«الياس»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 77، خرداد و تير 1389ش.
«تحليل و نقد آراء جان برتن درباره تدوين قرآن»، چاپ شده در مجله پژوهش ديني، شماره 18، بهار و تابستان 1388ش.
«سليمان»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 79، مهر و آبان 1389ش.
«صالح»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 80، آذر و دي 1389ش.
«بنيامين»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 81، بهمن و اسفند 1389ش.
«اشعيا»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 82، فروردين و ارديبهشت 1390ش.
«اسحاق»، چاپ شده در مجله بشارت، شماره 83، خرداد و تير 1390ش.
«بررسي پژوهش مايكل سلز درباره معراج»، چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 13، پاييز و زمستان 1391ش. (ارتقاع)
«بررسي آراي قرآن پژوهان غربي درباره تدوين قرآن»، چاپ شده در مجله قبسات، شماره 57، پاييز 1389ش. (ارتقاع)
«آسيب شناسي پژوهش فايرستون درباره ابراهيم (ع)»، چاپ شده در مجله معرفت، شماره 183، اسفند 1391. (ارتقاع)
««ارتداد و احكام مربوط به آن در فقه»، چاپ شده در مجله پژوهش هاي فقهي، شماره 8، پاييز و زمستان 1389ش. (ارتقاع)
«بررسي مقاله نوح (ع) در دايره المعارف قرآن ليدن»، چاپ شده در مجله سفينه، شماره 32، پاييز 1390ش. (ارتقاع)
«آسيب شناسي پژوهش كرنيليا شاك در مقاله موسي»، چاپ شده در مجله مطالعات قرآني، شماره 13، بهار 1392ش. (ارتقاع)
«نگاهي به تاريخ قرآن»، چاپ شده در مجله سفينه، شماره 27، تابستان 1389ش. (ارتقاع)
«نگاه وحي به شاعر با تكيه بر سوره شعراء»، چاپ شده در مجله ادب عربي، شماره 1، بهار و تابستان 1392ش. (ارتقاع)
«نقد نظر اتان كلبرگ در تحريف قرآن»، چاپ شده در مجله پژوهش هاي قرآن و حديث، شماره 8، بهار و تابستان 1392ش. (ارتقاع)
«نقد ديدگاه راين هارت در باب هويت معرفتي اخلاق ديني در قرآن»، پژوهش هاي اخلاقي، شماره 6، زمستان 1390ش. (ارتقاع)
«نخستين جمع آوري قرآن»، چاپ شده در مجله معرفت، شماره 180، آذر 1391ش. (ارتقاع)
«گونه شناسي و اعتبارسنجي طيف هاي اخلاقي در جامعه ديني»، چاپ شده در مجله پژوهش نامه اخلاق، شماره 17، پاييز 1391ش. (ارتقاع)
«زيست شناخت برخي خاورشناسان و آثار آنان (الف)»، چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 8، بهار و تابستان 1389ش. (ارتقاع)
«زيست شناخت برخي خاورشناسان و آثار آنان»، چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 11، پاييز و زمستان 1390ش. (ارتقاع)
«زيست شناخت برخي خاورشناسان و آثار آنان»، چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 10، بهار و تابستان 1390ش. (ارتقاع)
«زيست شناخت برخي خاورشناسان و آثار آنان»، چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 9، پاييز و زمستان 1389ش. (ارتقاع)
«تحليل و نقد مقاله “انبياء و نبوت” در دايره المعارف قرآن»، چاپ شده در مجله مطالعات معرفتي در دانشگاه اسلامي، شماره 50، بهار 1391ش. (ارتقاع)
«بررسي آراء ريچارد مارتين درباره تجسيم»، چاپ شده در مجله فلسفه دين، شماره 4، زمستان 1392ش. (ارتقاع)
«خاورشناسان قرائت پژوه و آثار آنان»، چاپ شده در مجله قرائت پژوهي، شماره 1، پاييز و زمستان 1392ش. (ارتقاع)
«اسرار بلاغي حذف فعل در قرآن كريم و نقد ترجمه هاي فارسي آن»، چاپ شده در مجله پژوهش نامه قرآن و حديث، شماره 11، پاييز و زمستان 1391ش. (ارتقاع)
«بررسي مقاله “ارتداد” در دايره المعارف قرآن ليدن»، چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 12، بهار و تابستان 1391ش. (ارتقاع)
«بررسي باستان شناسي و قرآن»، چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 14، بهار و تابستان 1392ش. (ارتقاع)
«بررسي مقاله كشاورزي و گياهان در قرآن»، چاپ شده در مجله قرآن و علم، شماره 11، پاييز و زمستان 1391ش. (ارتقاع)
«آسيب شناسي پژوهش يوري روبين درباره بني اسرائيل»، چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 15، پاييز و زمستان 1392ش. (ارتقاع)
«بررسي ارزشهاي سياسي از منظر نهج البلاغه»، چاپ شده در مجله پژوهش هاي نهج البلاغه، شماره 36، بهار 1392. (ارتقاع)
«نقد پژوهش شاك درباره آدم و حوا» چاپ شده در مجله قرآن پژوهي خاورشناسان، شماره 16، بهار و تابستان 1393 (دانشيار)
«نقد آراء خاورشناسان درباره عصمت پيامبر» چاپ شده در مجله انديشه نوين ديني، شماره 37، تابستان 1393 (دانشيار)

«An Investigation into the Earliest Historical Evidence on the Alleged Shia Forgery of Surahs Nurayn and Wilayat», in European Journal of Scientific Research, No 2, July 2013.
«Examination of Intellectual Metaphor in Tafsir Kashshaf by Zamakhshari», in Journal of Applied Science and Agriculture, No 9, February 2014.
«Basic Principles of Environmental Ethics in Islamic Discourse», in Advances in Environmental Biology, No. 4, March 2014.
«Examination of the Refutation of Tradition in Judaism and Islam», in emergencias, No. 2, 2014.
«An investigation of appreciation and forgiveness in positive psychology and the Quran»,in NAUTILUS, No. 1, February 2014.
«Application of Linguistic Context in Exegesis», in J. Appl. Environ. Biol, No. 3, 2014.
«Examination of the Ascension of the Prophet of Islam in the View of Orientalists» in Interciencia, No. 6, June 2014.
«Evaluation of Traditions Concerning Massacre in the Uprising of Imam Mahdi (A)», in Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, 4(2), 2014.
«Examination of the Role of Piety in Environmental Protection», in Advances in Environmental Biology, No. 8(13), 2014.
«Examination of Two Theories Regarding Appointed Heirs of the Holy Quran in Imamite Religious Traditions», in Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, No. 4(7), 2014.
« SEMANTICS OF ‘RABB’ AS AN ATTRIBUTE On GOD IN THE FRAMEWORK OF QURANIC TEACHINGS», in.interciencia, 8(39), 2014.
«Socio-economic Functions of Government Establishment From the Viewpoint of Teachings of ‘Ali Ibn Abitalib (660 A.D.)», in Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, No. 4(8), 2014.
«Examination of the Doctrine of Bada’ in Shia Teachings», in NAUTILUS, No. 2, October 2014.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.