مأخذشناسی آثار درباره خط و نگارش بریل

مأخذشناسی آثار درباره خط و نگارش بریل

اباذر نصر اصفهانی
مقدمه
خط بریل نوعی خط برجسته و نمادین است که توسط لویی بریل اختراع شد. هدف او بنیان گذاری الفبایی بود که نابینایان بتوانند به وسیله آن، متون را بخوانند یا مطالب و خواسته های خود را بنویسند.
نابینایان چون فاقد قدرت بینایی هستند، ضرورتاً باید از طرق دیگر و حواسی مثل شنوایی یا لامسه، به فراگیری اقدام نمایند. آنان اگر بخواهند با گوش و شنوایی، مطالب را یاد بگیرند، لزوماً باید متون نوشتاری تبدیل به گفتاری شود؛ اما اگر بخواهند با لامسه متون را یاد بگیرند متن عادی و مسطح بینایی باید تبدیل به حروف وکلمات برجسته گردد. زیرا لامسه آدمی هر آنچه را که بُعد (طول و عرض و ارتفاع) داشته باشد تشخیص می‌دهد.
لویی بریل پس از آزمون و خطاهای بسیار متوجه شد، بُعددار کردن حروف و کلمات انگلیسی با زبان-های دیگر بسیار دشوار است و بهتر است حروف و کلمات را تبدیل به علائم ساده نمود سپس آن علائم را بُعددار کرد. اما ساده ترین حروف و کلمه ای که پیدا کرد نقطه بود. در ادامه کار با ترکیب قرادادی نقطه ها، حروف نمادین را خلق کرد و از این طریق توانست کلمات بُعدداری را ابداع کند که نابینایان بتوانند از طریق آنها متون را درک کنند و یا مطالب ذهن خود را به دیگران انتقال دهند.
از 1829 میلادی که بریل در اروپا پذیرفته شد تاکنون یعنی بیش از دو سده، تحقیقات بسیار درباره این نوع خط و تأثیر آن و ابعاد روانی، اجتماعی، ادبی و فنی آن عرضه و منتشر شده است. به طوری که هم اکنون بریل پژوهی یا بریل شناسی موضوعی حجیم و قابل توجه است. همچنین متون فراوانی تبدیل به خط بریل شده و با این نوع الفبا منتشر شده است. این مأخذشناسی در دو بخش فارسی و انگلیسی به معرفی آثار می‌پردازد. این آثار منحصر به تحقیقات بریل پژوهی است و متونی که به خط بریل است از قلمرو بیرون است.
قبلاً در مأخذشناسی مهم با عنوان فهرستگان کتاب‌های بریل ایران (1377) و کتابشناسی منابع بریل و گویا (1381) منتشر شده است.
فصل یکم: منابع فارسی

کتابها
آئین نگارش خط بریل. علی اكبر جمالی …و دیگران، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۱۳۷۵.
استانداردهای ملی خدمات کتابخانه‌ای برای نابینایان. شیرین تعاونی (خالقی)، دبیرخانه هیئت امنای کتابخانه‌های عمومی کشور، 1379، چاپ دوم.
پیروزی بر شب: سرگذشت لوئی بریل. اثر کریستان، ترجمه سیروس طاهباز، تهران، انتشارات کانون پرورش فکری، 1366.
خدمات ویژه کتابخانه برای نابینایان. سعید غفاری و فریده فرامین، تهران، انتشارات چاپار و دبیزش، 1391، 158ص.
دنیا در سر انگشتان لوییز بریل. نویسنده باربارا اکنر، ترجمه احمد قندهاری، تهران، مهاجر، 1388، 60ص.
شرح الفبای بریل. شاعر زلیخا فیروزجائیان‌، گلوگاه، ساری، پژوهشهای فرهنگی، ۱۳۹۲، 16ص.
ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ری‍ل‌ ای‍ران‌. ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ (خ‍ال‍ق‍ی‌)، ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ای‍ران‍دخ‍ت‌ ع‍زی‍زی‌، ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌‏، ۱۳۷۷، 269ص.
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ گ‍وی‍ا و ب‍ری‍ل‌ ای‍ران‌ ۱۳۷۹ – ۱۳۷۳. ش‍ی‍ری‍ن‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ و م‍ه‍وش‌ ب‍ه‍ن‍ام و ای‍ران‍دخ‍ت‌ ع‍زی‍زی‌، ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۸۱، 310ص.
ل‍وی‍ی‌ ب‍ری‍ل‌: م‍خ‍ت‍رع‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ وی‍ژه‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌. م‍ارگ‍رت‌ دی‍وی‍دس‍ن، ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍لا طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: ه‍ی‍رم‍ن‍د، ۱۳۷۲، 62ص.
لوی‍ی‌ ب‍ری‍ل‌. ب‍ورل‍ی‌ ب‍رچ‌؛ ‍ت‍رج‍مه گ‍لاره‌ اس‍دی‌، ت‍ه‍ران‌، ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌، ۱۳۷۷، 64ص.
لوی‍ی‍س‌ ب‍ری‍ل‌. ‌ پ‍ورل‍ی‌ ب‍ری‍چ‌، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ اس‍لام‍ی‌، ت‍ه‍ران‌ : وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، مؤسسه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ن‍ادی‌ ت‍رب‍ی‍ت، ۱۳۸۳، 104ص.

مقالات مجلات
«آشنایی با دستگاه‌های ورودی و خروجی رایانه ویژه آسیب دیدگان بینایی». آناهیتا خضری، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 121، تابستان 1392،
«آموزش بریل به دانش‌آموزان با معلولیت¬های چند گانه – نابینا». ترجمه، مریم باشعور لشگری، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 59، آبان 1389، ص 3-6.
« آنجا كه دست ها می خوانند». سروش، شماره 861.
«آیا نارساخوانی بریل هم وجود دارد؟». ترجمه هوشنگ شریعتی، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 64 و 65، فروردین و اردیبهشت 1386، ص 35-41.
«ابداع بزرگ بریل ( الفبای نابینایان )». اكبر كاظمی حیدرلو، دنیای چاپ، شماره 36، شهریور 1386، ص 38.
«ابداع خط بریل». ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍اپ‌، ش‌ ۱۵۳، م‍ه‍ر ۱۳۷۴، ص‌ ۱۰.
«اختلال نارسا خوانی بریل در دانش‌آموزان دارای آسیب بینایی». احمد قره¬خانی و حمزه اکبری و مهناز اکبرنیا، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 121، آبان 1392، ص 49-55.
«از ب‍ری‍ل‌ ت‍ا ب‍ری‍ل». پ‍ری‍س‍ا ره‍ن‍م‍ا، ی‍اوری‌، ش‌ ۱۱ و ۱۲، پ‍ای‍ی‍ز و زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۱، ص‌ ۶۶- ۶۷.
«اشتراک منابع و استفاده از بریل برای نابینایان در کشورهای در حال رشد». تاج الملوک ارجمند، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، سال 7، شماره 1، بهار 1375، ص 58-64.
« الفبای نابینایان ابداع بزرگ بریل‌». اکبر کاظمی حیدرلو، دنیای چاپ، ش 36، سال 1386، ص 3.
«اهمیت بریل در چاپ بسته بندی برای نابینایان ». جیمز كویرك، مبدا نقش، شماره 7، شهریور87، ص 26.
«بررسی انواع خطاها و سرعت خواندن در دانشجویان نابینای 25-18 ساله شهر مشهد». نادر جهانگیری و نرجس منفرد و ابوالقاسم قوام و حمید محیب ازغندی، كودكان استثنایی، شماره 44، تابستان 1391، ص 69-83.
«بررسی انواع غلط‌ها، سرعت و دقت خواندن بریل در دانش‌آموزان دبستانی با آسیب‌های بینایی». صدیقه رضایی دهنوی و فرخ لقا عکافی و سالار فرامرزی، کودکان استثنایی، شماره31، بهار 1388، ص 13-24.
«بررسی انواع غلط‌های املایی بریل در دانش‌آموزان نابینای دبستانی». صدیقه رضایی دهنوی و مریم سیف نراقی، کودکان استثنایی، شماره 21، پاییز 1385، ص 805-824.
«بررسی كاربردهای شبكه‌های عصبی مصنوعی در بازشناسی شناسه‌های خط بریل بر پایه الفبای فارسی». حمیدرضا امیرجلالی و بهروز امیرجلالی، اولین كنفرانس توانبخشی رباتیك ایران (1391).
«بلندنویسی بریل برای دانش‌آموزان نابینا – ناشنوا». لیندا مامر، ترجمه آناهیتا خضری، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 42 و 43، خرداد و تیر 1384، ص 56-60.
«بی رنگ و بی مركب، مثل چاپ بریل». صنعت چاپ، شماره 358، آذر 1390، ص 99.
«پاسداشت لوییس بریل خالق خط نابینایان ». امیردیوانی، ماهنامه نیكی، شماره 59، آبان 1385، ص 14.
«پیشنهادهایی برای کار با دانش‌آموزان بریل خوان در کلاس عادی». السی رائو، ترجمه شراره قدوسی فرید، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 46 و 47، مهر و آبان 1384 – ص 19-22.
«تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی». نادر جهانگیری و ابوالقاسم قوام و حمید محیب ازغندی و نرجس منفرد، الدراسات الأدبیة، شماره 67 و 68 و 69، تابستان و پاییز و زمستان 1388، ص 419-438.
«تجهیزات تكمیلی برای كامپیوتر نابینایان: متن، صدا، بریل». مهندسی پزشكی و تجهیزات آزمایشگاهی، شماره 56، آذر 1384، ص 4.
«چ‍اپ‌ ب‍ری‍ل‌، دس‍ت‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‍ا و خ‍ط¬ه‍ای‌ گ‍وی‍ا». ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍اپ‌، ش‌ ۱۵۳، م‍ه‍ر ۱۳۷۴، ص‌ ۴ ـ ۹.
«چاپ قرآن برای نابینایان». گلستان قرآن، شماره 130،آبان 1381، ص 38-39.
« چ‍اه‌ ک‍ن‍دن‌ ب‍ا س‍وزن‌، ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍اج‍را ب‍ای‍د خ‍ات‍م‍ه‌ داد- گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ گ‍ی‍لان‍ی». ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن ‌ش‍راف‍ت‌، ک‍ت‍اب‌ ه‍ف‍ت‍ه‌، ش‌ ۱۹۸، 18 مهر 1383، ص 21.
«حروف بریل افست و چاپ برجسته برژیت ایزن لافل». صنعت چاپ، ش 239.
«خلاصه مذاکرات سومین گردهمایی کتابداران و دانشجویان نابینا». تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، شماره 14 و 15، پاییز و زمستان 1373 ، ض 134-135.
«خواندن با انگشتان». لائورازایدمن، ترجمه علی خاکبازان، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 76، بهمن 1382، ص 175-176.
« درباره سیستم كامپیوتری چاپ بریل : نشر رومیزی نابینایان». صنعت چاپ، ش 153، م‍ه‍ر ۱۳۷۴.
«دریچه های نو را بگشایید آن ها می¬توانند ببینند/ وضعیت چاپ و نشر کتاب¬های درسی بریل در ایران». محمد مندولکانی، صنعت چاپ، ش 200.
«زندگی با خط بریل». فاطمه هاجری، پیام زن، شماره 244، تیر 1391، ص 40-41.
«سامانه تبدیل خودکار خطوط بریل به متن به روش شبکه ای (GOBCO)». مجید یوسفی بابادی و شهرام جعفری و احمدرضا فرخ نژاد، كنفرانس ملی سالانه انجمن كامپیوتر ایران (اسفند 1386).
«سرعت بریل خوانی با کدام دست بیشتر است؟ یک مطالعه نوروسایکولوژیک». احمد علی پور و مژگان آگاه هریس وناهید یوسف پور، کودکان استثنایی، شماره 27، بهار 1387، ص 34-42.
«سرعت خواندن بریل با كدام دست بیشتر است؟ یك مطالعه نوروسایكولوژیك». احمد علی‌پور و مژگان آگاه هری و ناهید یوسف پور، كودكان استثنایی، شماره 27، بهار 1387، ص 34-42.
«سرگذشت رقت انگیز و آموزنده‌ی لویی بریل مخترع خط نابینایان». هادی خراسانی، گوهر، شماره 5، خرداد 1352، ص 457-461؛ شماره 8، شهریور 1352، ص 719-772.
«سیر تكاملی خط بریل». صنعت چاپ، ش 213، سال 1379، ص 59.
«صفحه نمایش نشان دهنده خط بریل از طریق امواج مغناطیسی». مجید قلی¬پور و هدایت‌اله سلیمی و معین سلیمی، دومین كنفرانس ملی ایده‌های نو در مهندسی برق (1392).
«طراحی و شاخت نمایشگر لمسی بریل». سید خطیب¬الاسلام صدرنژاد و محمدباقر اذانی، نهمین كنفرانس مهندسی پزشكی ایران (1378).
«عصای سفید و خط بریل». پیك شورا، شماره 231، مهر 1386، ص 50.
«كاربرد و نگهداری ماشین تحریر بریل ». ترجمه اعظم السادات رضوانی، تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 5، آبان و دی 1380، ص 34-39.
«کتاب برای نابینایان/ فهرستگان کتابهای بریل ایران». تاج الملوک ارجمند، کتاب ماه کلیات، شماره 8، مرداد 1377، ص 6.
«كتاب‌هایت را با دست می خوانم». کتاب هفته، شماره 52، سال 1385، ص 1.
«لویی بریل/ برگرفته از کتاب دنیا در سر انگشتان». دانش و مردم، شماره 8-9، دی و بهمن 1386، ص 486-488.
«مرحله اول بریل برای دانش‌آموزان ناشنوا – نابینا». فاطمه بور، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 60، آذر 1385، ص 27-30.
«مرکز تحقیقات و چاپ بریل توبیافرانسه». تاج الملوک ارجمند، پیام کتابخانه، شماره 27.
«مقوله خط بریل». محمد صحت، صنعت چاپ، شماره 241، آذر 1381، ص 28.
«المکفوفون من عهد بریل حتی الیوم». مونک تروکیه، ترجمه حسن حسین شکری، العلم و المجتمع، شماره 40، سبتمبر- نوفمبر 1980 ، ص 82-93.
«منابع مطالعاتی بریل کمتر از یک صدم کتابهای موجود کشور است قانون جامع حمایت از معلولان در حد شعار باقی مانده است». اعظم طیرانی، روزنامه قدس، 7 آبان 1371.
«نقش دست ها در بریل خوانی دانش‌آموزان نابینا». ام البنین رودباری و شعله امیری و مختارملک پور و حسین مولوی، تعلیم و تربیت استثنائی، شماره 80 و 81، مرداد و شهریور 1387، ص 43-49.
«نقطه‌های حادویی در خط بریل». محمد صحت، صنعت چاپ، ش 201، سال 1378، ص 65.

مقالات روزنامه‌ها
«از بریل تا بریل زندگینامه لوییس بریل مبتکر خط بریل». ترجمه پریسا رهنما، روزنامه همشهری، 21 آذر 1373.
«اختراع عصای بریل مسیریاب برای نابینایان». روزنامه ای‍ران‌، 23 مهر 1390، ص 11.
«ایران از این دل‌های روشن سپید شد / گفت وگویی خودمانی با خبرنگاران ایران سپید تنها روزنامه خط بریل جهان». مریم فرهمند، روزنامه ای‍ران‌، 23 مهر 1392، ص 14.
«ایران سپید در دستهای گرم مهربانی گزارش مصور از چگونگی انتشار ایران سپید تنها روزنامه نابینایان در خاورمیانه». روزنامه ایران، 20 فروردین 1376.
«ای‍ران‌ س‍پ‍ی‍ده‌ دری‍چ‍ه‌ی‍ی‌ اس‍ت‌ دو س‍وی‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان»‌. ص‍ف‍ا ف‍اض‍ل‍ی‌، روزنامه ای‍ران‌، 20 فروردین 1376.
«ایران سپید، زبان اجتماعی نابینایان ایران زمین». میعاد صادقی،
«ای‍ران‍ی‍ان‌ پ‍ای‍ه‌گ‍ذار خ‍ط ب‍ری‍ل»‌. س‍ای‍ه رش‍ی‍دی‌، روزنامه ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، ۲ م‍ه‍ر ۱۳۸۱، ص‌ ۲۰.
«با دست ها هم می توان دید نگاهی متفاوت به نوع مواجهه جامعه به معلولین». مهدی پورحسین، امید جوان، شماره 820.
«چاپگر رایانه یی جدید برای نگارش خط بریل». محمد شریفی، روزنامه ای‍ران‌، 22 اسفند 1375.
«حق کپی رایت تبدیل کتب دنیا به خط بریل برداشتـه می شـود / گزارش از چگونگی دسترسی نابینایان به انتشارات دنیا». سمیـه بهمنـی، روزنامه ای‍ران‌، 13 تیر 1392، ص 4.
«خط بریل از گذشته تا امروز ». روزنامه ملت ما، 24 مهر 1390.
«داستان خط بریل در ایران و مدرسه ای با نیم قرن خاطره / یک روز، روز عصای سفید در مجتمع آموزشی نابینایان شهید محبی». مجید سرایی، روزنامه ای‍ران‌، 23 مهر 1392، ص 14.
«روزنامه بریل ایران تحولی در نیاز روشندلان ». روزنامه ای‍ران‌، 9 تیر 1375.
«روزن‍ام‍ه‌ی‍ی‌ ب‍ه‌ خ‍ط ب‍ری‍ل». روزنامه ای‍ران‌، ۲ ت‍ی‍ر ۱۳۷۵، ص‌ ۷.
«رویارویی: مدرسه نابینایان و خط «بریل»». عبدالرضا شهبازی، روزنامه شرق، 2 مهر 1391، ص 20.
«زندگی روی خط‌های برجسته/ مدیرمسئول ایران سپید از چالش‌های نخستین روزنامه ویژه نابینایان كشور می‌گوید ». صادق دهقان منشادی، روزنامه ای‍ران‌، 2 اردیبهشت 1392، ص 15.
«ضرورت گسترش بیشتر کتابخانه‌های نابینایان و تبدیل مداوم کتاب‌های مفید به نوع بریل». میترا نیک‌پور، روزنامه اطلاعات، 9 شهریور 1371.
«ل‍وی‍ی‌ ب‍ری‍ل». ک‍ام‍ب‍ی‍ز ت‍وان‍ا، روزنامه شرق، ۱۵ دی‌ ۱۳۸۳، ص‌ ۱۹.
«لویی بریل مخترع خط مخصوص نابینایان». ابوالفضل گیلانی، روزنامه کار و کارگر، 28 خرداد 1388.
«نابینایان هم حق دارند كتاب بخوانند/ تشویق ناشران برای ارائه كتاب به خط بریل راهكار مناسبی برای كمك به كتابخوانی نابینایان است». فروغ شمیم، روزنامه جام جم، 29 آبان 1391، ص 8.
«ن‍اب‍ی‍ن‍ای‍ان‌ و م‍ش‍ک‍لات‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از خ‍ط ب‍ری‍ل‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی»‌. م‍ح‍م‍دن‍اص‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ع‍لای‍ی‌، روزنامه کیهان، 25 مهر 1373، ص7.
«و ام‍ا م‍اج‍رای‌ خ‍ط ب‍ری‍ل‌: نگاهی به اوضاع نشر و کتاب ویژه نابینایان». م‍ح‍م‍د ص‍ح‍ت‌، روزنامه ای‍ران‌، ۱۸ م‍رداد ۱۳۷۶، ص۹.
«یک حس بدیع، دیدن با انگشتان». روزنامه ایران، 30 خرداد 1375.

پایان‌نامه
برنامه مترجم زبان فارسی وانگلیسی به زبان بریل. آزاده ضرغامی، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی‌ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، 1387.
بررسی مشکلات یادگیری خط بریل از دیدگاه معلمان دانش‌آموزان نابینای دوره‌ی ابتدایی استان خوزستان سال ۱۳۸۹ . حسن‌علی کریمی‌پور، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی‌ارشد، رشته روانشناسی، گرایش کودکان استثنایی، به راهنمایی مریم سیف‌نراقی و مشاوره عزت‌اله نادری، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1390.
بررسی میزان استفاده نابینایان و کم‌بینایان از کتاب¬های گویا، بریل و الکترونکی در استان تهران. نرگس السادات آیت اللهی، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی فریدون آزاده و مشاوره علی شکویی، رشته کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، 1382.
تأثیر روشهای آموزش راهبردهای فراشناختی و رایانه‌ای بر کاهش مشکلات خواندن بریل در دانش¬آموزان نابینا. فرزانه آقاصفی، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی ارشد، رشته روانشناسی، گرایش کودکان استثنایی، به راهنمایی فرناز کشاورزی‌ارشدی و مشاوره سوزان‌ امامی‌پور، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، 1389.
نقد و بررسی نظام نوشتاری بریل فارسی و ارایه راهکارهایی برای رفع برخی ایرادهای این نظام. نرجس منفرد، پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ کارشناسی ارشد، به راهنمایی نادر جهانگیری و میرسجاد موسوی، رشته زبان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389.

طرح پژوهشی
تبدیل کامپیوتری متون فارسی چاپ شده به خط بریل، محمدحسن عشقی، دانشكده مهندسی برق و كامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی.
تبدیل متون بینایی به نابینایی، پریسا ریاحی، 1374.
طرح تحقیقی گردآوری، تدوین و تثبیت علایم خط بریل (خط نابینایان)، محمدرضا ظروفی و دیگران، وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزشی، 1370.

فصل دوم: آثار به زبان انگلیسی

Books

ADA AFB Consulting Group. Strategies for Community Access: Braille and Raised Large Print Facility Signs. AFB Press, 1993. videocassette.

American Foundation for the Blind. Braille Alphabet and Numbers. AFB Press.

Ashcroft, S., F. Henderson, L. Sanford, and A. Koenig. New Programmed Instruction in Braille. Nashville: SCALARS Publishing, 1991.

Baker, Robert L., Alan J. Koenig, Evelyn J. Rex, and Diane P. Wormsley. Foundations of Braille Literacy. AFB Press, 1995.

Borg, W.R., and M.D. Gall. Educational Research: An Introduction. New York: Longman, 1983.

Braille Authority of North America, comp. Code for Computer Braille Notation. Louisville, Ky.: American Printing House for the Blind, 1987.

Braille Authority of North America, comp. Computer Braille Code: Flowchart Design for Applicable Braille Codes Supplement. Louisville, Ky.: American Printing House for the Blind, 1992.

Braille Authority of North America, comp. English Braille: American Edition, 1994. Louisville, Ky.: American Printing House for the Blind, 1994.

Braille Authority of North America, comp. Manual of Braille Music Notation: American Edition, 1988. Louisville, Ky: American Printing House for the Blind, 1991.

Braille Authority of North America, comp. Manual of Braille Music Notation: American Edition, 1988, 1993 International Supplement. Louisville, Ky.: American Printing House for the Blind, 1993.

Bürklen, K. Touch Reading of the Blind trans. F.K. Merry. New York: American Foundation for the Blind. 1932.

Burns, Mary F. Burns Braille Transcription Dictionary. AFB Press, 1992.

Carver, R. P. Reading Comprehension and Reading Theory. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1981.

Carver, R. P. Reading Rate: A Review of Research and Theory. New York: Academic Press.

Caton, H., B. Gordon, E. Pester, C. Roderick, and B. Modaressi. The Braille Connection: A Braille Reading and Writing Program for Former Print Users. Louisville, KY: American Printing House for the Blind, 1997.

Clark, Leslie L., Dina N. Bedi, and John M. Gill, eds. A Guide to Developing Braille and Talking-Book Services. IFLA publiation no.30. New York: K.G. Saur, 1984.

Connecting the Dots: A Parent’s Resource for Promoting Early Braille Literacy. AFB.

Craig, Ruth H. Learning the Nemeth Code: A Manual for Teachers and Students. Louisville, Ky.: American Printing House for the Blind, 1987.

Croisdale, Derrick W., Herman Kamp, and Helmut Werner, eds. Computerised Braille Production: Today and Tomorrow. New York: Springer-Verlag, 1983.

Curran, E. Just Enough to Know Better: A Braille Primer. Boston: National Braille Press, 1988.

De Garmo, Mary Turner. Introduction to Braille Music Transcription with 1974 Addenda A-C. Washington, D.C.: Library of Congress, National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, 1988.

Dixion, Judy, and Chris Gray. Computer Braille Code Made Easy. Boston: National Braille Press, 1998.

Drezek, Wendy. Move Touch Do! Louisville, KY: American Printing House for the Blind, 1995.

Foulke, Emerson. The Comprehension of Rapid Speech for the Blind (Part 2). Louisville, KY: Nonvisual Perceptual Systems Laboratory, University of Louisville, 1964.

Goldish, Louis H. Braille in the United States: Its Production, Distribution, and Use. New York, NY, US: American Foundation for the Blind, 1967. 103 pp.

Gore, George V. III, and Teresa A. Kauffman. Braille Authority of North America (BANA): History, Organization and Accomplishments. Braille Authority of North America, 1983.

Harley, Randall K., Freda M. Henderson, Mila B. Truan. The Teaching of Braille Reading. Springfield, IL: Thomas, c1979.

Harley, Randall K., Mila B. Truan, and LaRhea D. Sanford. Communication Skills for Visually Impaired Learners: Braille, Print, and Listening Skills for Students who are Visually Impaired, 2nd ed. Springfield, IL, US: Charles C Thomas, Publisher, 1997.

Jenkins, Edward W., comp. Primer of Braille Music, 1971 Addendum. Louisville, Ky.: American Printing House for the Blind, 1971.

Jenkins, Edward W., comp. Primer of Braille Music. Louisville, Ky.: American Printing House for the Blind, 1960.

Kusajima, T. Visual Reading and Braille Reading: An Experimental Investigation of the Physiology and Psychology of Visual and Tactual Reading. New York, NY: American Foundation for the Blind, 1974. 60 pp.

Lowenfeld, Berthold, Georgie L. Abel, and Philip H. Hatlen. Blind Children Learn to Read. Springfield, IL: Charles C. Thomas. 1968. 155 pp.

Mangold, S.S. (Ed). A Teacher’s Guide to the Special Educational Needs of Blind and Visually Handicapped Children. New York: American Foundation for the Blind, 1982.

Mangold, Sally S. and Myrna R. Olson. Guidelines and Games for Teaching Efficient Braille Reading. AFB Press, 1981.

Mates, Barbara T. Braille Access. Adaptive Technology for the Internet: Making Electronic Resources Accessible. Chicago: American Library Association, 1999.

Mathematics Braille Transcribing Course. Washington, DC: National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, 1998.

McCloskey, Robert. Make Way for Ducklings. New York: The Vicking Press, 1941.

Millar, Susanna. Reading by Touch. London; New York, Florence, KY: Routledge, 1997.

Ostad, Snorre A. Mathematics Through the Fingertips. Oslo, Norway: Norwegian Institute of Special Education, 1989.

Pester, E., F. Otto, and K.J. Poppe. Braillewriting Dot to Dot. Louisville, KY: American Printing House for the Blind, 1995.

Rex, E. J., A.J. Koenig, D. Wormsley, and R. Baker. Foundations of Braille Literacy. New York: American Foundation for the Blind, 1994.

Rutherfurd, John. William Moon and His Work for the Blind. London: Hodder and Stoughton, 1898.

Spungin, Susan. Braille Literacy: Issues for Blind Persons, Families, Professionals, and Producers of Braille. AFB Press, 1990.

Swenson, Anna M. Beginning with Braille: A Balanced Approach to Literacy. AFB Press, 1998.

Swenson, Anna M. Beginning with Braille: Firsthand experiences with a Balanced Approach to Literacy. New York: AFB Press, c1999.

Wormsley, D. P. and F.M. D’Andrea. Instructional Strategies for Braille Literacy. New York: AFB Press, 1997.

Wymer, Norman. Louis Braille. London: Oxford University Press, 1957.

Articles

Allman, Carol B. “Braille Communication Skills: What Teachers Teach and Visually Impaired Adults Use.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May 1998): 331-7.

Allman, Carol B. and M. Cay Holbrook. “Providing a Braille Refresher Course for Teachers of Students with Visual Impairments.” Journal of Visual Impairment and Blindness (December 1999): 770-7.

Morgan, Sandra Kanouse and Sharon Bradley-Johnson. “Technical Adequacy of Curriculum-based Measurement for Braille Readers.” School Psychology Review (1995): 94-103.

Allman, Carol B., and Sandra Lewis. “Content Validity of the National Literary Braille Competency Test.” RE:view (Fall 1996): 103-12.

Al-Matar, Omar A., Abdulhadi S. Al-Otaibi, and Hani Q. Darwish. “A Bilingual Braille Book-printing System in Kuwait.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Nov/Dec 1997): 564-70.

Amaya, Rene D. “An Outreach Program at the Braille Institute Library.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1987): 265-8.

Amberg, Elizabeth. “Web-Braille. (Augmented Title: Review).” The Journal (February 2000): 80.

Arizmend, Javier. “A Braille Library.” 1991.

Ashcroft, Samuel C. “Programmed Instruction in Braille.” International Journal for the Education of the Blind (1961): 46-50.

Bagley, P.R. “Computer-Assisted Braille Production Capability.” Braille Automation Newsletter (August 1976): 15-19.

Bagley, P.R. “A Guideline for the Improvement of Braille Production by Computer.” Braille Automation Newsletter (August 1976): 31-34.

Baker, Christine P. “The Relationship Between Blind Learning Aptitude Test Scores and Braille Reading Speed and Comprehension of Children who are Blind.” Dissertation Abstracts International 51 (Sept. 1990): 816.

Baker, Christine P., Alan J. Koenig, and Virginia M. Sowell. “Relationship of the Blind Learning Aptitude Test to Braille Reading Skills.” Journalof Visual Impairment and Blindness (September-October 1995): 440-7.

Barrett, W. “On the Subject of Blindness, Partial Sightedness and the History of Braille Type.” Transactions of the Ophthalmological Society of Australia (1939): 1-11.

Barth, John L. “Factors Affecting Line Tracing in Tactile Graphs.” Journal of Special Education (Summer 1983). 215-26.

Beatty, K. O. “KOBRL Numeric Code: An Inkprint Output for Computer Transcribed Braille.” Braille Automation Newsletter (August 1976): 39-41.

Beatty, K. O. “SNOBRL Transcription of Inkprint into KOBRL Numeric Code.” Braille Automation Newsletter (August 1976): 42-46.

Bell, Donald. “Reading by Touch.” Braille Monitor (June 1972): 291-300.

Bell, Lori, and Valerie Brandon. “Braille/Large Print Reference Service.” Illinois Libraries 75 (fall 1993): 307-9.

Bennett, Randy E., Donald A. Rock, and Inge Novatkoski. “Differential Item Functioning on the SAT-M Braille Edition.” Journal of Educational Measurement (Spring 1989). 67-79.

Bernbaum, Marla, Stewart G. Albert, and John D. McGarry. “Diabetic Neuropathy and Braille Ability.” Archives of Neurology (Nov.1989). 1179-81.

Berryman, John. “Computerised Braille Production in Australia.” Braille Research Newsletter, no.10 (July 1979): 29-41.

Berryman, John. “Computerized Braille Production: A Producer’s Viewpoint.” Journal of Visual Impairment and Blindness 75 (June 1981): 261-4.

Bertelson, Paul. “Language by Touch: The Case of Braille Reading.” Speech and Reading: A Comparative Approach 16 no.367. eds. Beatrice de Gelder and Jose Morais. Hove, England: Erlbaum (Uk) Taylor & Francis, Publishers, 1995: 91-108.

Bertelson, Paul, Philippe Mousty, and Monique Radeau. “The Time Course of Braille Word Recognition.” Journal of Experimental Psychology Learning, Memory, and Cognition (March 1992): 284-97.

Bertelson, Paul, Philippe Mousty, and Graziella D’-Alimonte. “A Study of Braille Reading: II. Patterns of Hand Activity in One-handed and Two-handed Reading.” Quarterly Journal of Experimental Psychology Human Experimental Psychology (May 1985): 235-56.

Beryk, Sophia V. “Resources for Blind Students and Their Teachers.” Music Educators Journal (November-December 1965): 75-7.

Bespalov, G.N. “Development of Braille Sign Image with Special Means in Blind-deaf Children Having Residual Vision.” Defektologiya (1987): 71-5.

Bespalov, G.N. “Devices for Development of Braille Writing Skills in the Deaf -Blind Children.” Defektologiya (1989): 85-7.

Best, Harry. “Use of Raised Print by Blind.” In Blindness and the Blind in the United States. New York: Macmillan Company, 1934.

Biederman-Anderson, Linda. “Braille Telecaptioning: Making Real-time Television Accessible to Deaf-blind Consumers.” Journal of Visual Impairment and Blindness (March 1989): 164-5.

Birchmeier, Annette K. “Aphasic Dyslexia of Braille in a Congenitally Blind Man.” Neuropsychologia (1985): 177-93.

Birns, S. “Review of Literature on Braille Reading. ” New Outlook for the Blind, 1976: 392-7.

Bogart, Darleen, and others. Views from Canada. International Conference on English Braille Grade 2: Proceedings. Edited by Richard H. Evensen. From Conference at the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped of the Library of Congress in Washington, D.C., September 13-17, 1982. Washington, D.C., 1982.

Bertelson, Paul, and Philippe Mousty. “Simultaneous Reading of Braille with the Two Hands: Reply to Millar (1987).” Cortex (Sept. 1989): 495-8.

Bogart, Darleen E. “Report on International Braille Conference.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May 1991): 234-5.

Boulter, Eric T. “The Increasing Need for Braille for Vocational Purposes.” Journal of Visual Impairment and Blindness 73 (October 1979): 335-7.

Boyer, Alison S. “Shared Representations in the Braille System: Blind Children’s Reading of the Literary and Musical Codes.” Dissertation Abstracts International (June 1992): 4289.

Boyer, Alison S. “Identification of Characters with Shared Representations: Decoding Musical and Literary Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness 91 (January-February 1997): 77-86.

Boyer, Alison S. “Rehearsal and Recognition of Braille Music Melodies by Skilled and Less Skilled Braille Decoders.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Nov/Dec. 1997): 593-5.

Bradshaw, John L., Norman C. Nettleton, and Karen Spehr. “Braille Reading and Left and Right Hemispace.” Neuropsychologia (1982): 493-500.

“Braille Bill Update.” Braille Monitor (June 1982): 311-6.

“Braille Code Recommendations Proposed by the Braille Authority of North America Technical Committee on Literary Braille.” In International Conference on English Braille Grade 2: Proceedings, ed. Richard H. Evensen. From Conference at the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped of the Library of Congress in Washington, D.C., September 13-17, 1982. Washington, 1982.

“Braille Literacy, Braille Texts, and Braille Bills.” Braille Monitor (August-September 1995): 481-9.

Braille Literacy: Resources for Instruction, Writing Equipment, and Supplies. Washington, DC: National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, 1995.

“Braille Trail (Augmented title: Lion’s Tale Trail for the Blind, George Washington National Forest).” National Geographic World (June 1986): 3-5.

Braunstein, Anna Lee. “A Teacher’s Perspective on the Unified Braille Code.” Article found at http://edtech.sdcs.k12.ca.us/epd/ANNA.html(January 17, 1996).

Bray, Robert S. “Blind and Physically Handicapped, Library Service.” In Encyclopedia of Library and Information Science. Vol.2. ed. Allen Kent and Harold Lancour. New York: Marcel Dekker, 1969.

Brösamle, C. “Braille Books from Compositors’ Tapes.” Braille Research Newsletter, no.5 (July 1977): 13-8.

Brothers, Roy J. “Classroom Use of the Braille Code Recognition Materials.” Education of the Visually Handicapped (March 1974): 6-13.

Brown, D.A.G. “The Introduction of Braille Produced by Computer at The Canadian National Institute for the Blind.” Braille Research Newsletter, no.6 (October 1977): 4-10.

Brugsch, Henry. “Braille-Edit.” Byte (March 1986): 251-2.

Brunot, William and Gudrun Brunot. “Colors Without Sight: A Method for Differentiating Colors in Braille.” Etc (Winter 1986): 332-5.

Bruteig, Jan M. “The Reading Rates for Contracted and Uncontracted Braille of Blind Norwegian Adults.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Jan 1987): 19-23.

Buckley, John E. “The Efficiency of Braille as a Medium of Communication.” Braille Research Newsletter, no.6 (October 1977): 11-25.

Burns, Jim. “Braille: A Birthday Look at its Past, Present, and Future.” Braille Monitor (March 1975): 117-120.

Carreiras, Manuel and Carlos J. Alvarez. “Comprehension Processes in Braille Reading.” Journal of Visual Impairment and Blindness. (September 1999): 589-95.

Castellano, Carol. “Doing Math in Braille.” In The Bridge to Braille: Reading and School Success for the Young Blind Child, edited by Carol Castellano and Dawn Kosman. Baltimore: National Organization of Parents of Blind Children, 1997.

Castellano, Carol. “The Bridge to Braille: Reading and School Success for the Young Blind Child.” Baltimore: National Organization of Parents of Blind Children, c1997.

Cates, Dennis L. “The Effects of a Computer Generated Tachistoscopic-like Program on Braille Reading Behaviors in Blind University Students.” Dissertation Abstracts International (March 1987): 3393.

Cates, Dennis L, and Virginia M. Sowell. “Using Computers to Improve Braille Reading Speed: A Review of the Literature.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Sept. 1989): 361-4.

Cates, Dennis L, and Virginia M. Sowell. “Using a Braille Tachistoscope to Improve Braille Reading Speed.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Dec. 1990): 556-9.

Caton, H. and E.J. Bradley. “A New Approach to Beginning Braille Reading.” Education of the Visually Handicapped (1978-1979): 66-71.

Clark, Leslie L. “The Braille Press and Its Future.” Braille Research Newsletter, no.6 (October 1977): 26-34.

Clark, Leslie L. “Research Perspectives on the Braille Code.” Braille Research Newsletter, no.7 (March 1978): 18-22.

Clark, Robert Stalker. “Books and Reading for the Blind.” London: Library Association, 1950.

Coleman, P.W.F. “A Note on Hybrid Braille Production.” Braille Research Newsletter, no.5 (July 1977): 19-25.

Corn, A.L., P. Hatlen, K.M. Huebner, F. Ryan, & Siller, M. A. “The national agenda for the education of children and youths with visual impairments, including those with multiple disabilities.” New York: AFB Press (1995).

Cox, Brian J. “Transcription of Braille Textbooks by Computer.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1984): 244-7.

Craig, Ruth H. “Learning the Nemeth Braille Code: a Manual for Teachers.” Proro: Brigham Young University Press, c1979.

Crandell, John M. and David H. Wallace. “Speed Reading in Braille: An Empirical Study.” New Outlook for the Blind. (January 1974): 13-9.

Crespo, Susana E. “The Braille System in Latin America.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1989): 317-8.

Cunningham, Carmela and Norman Coombs. “Creating Accessible Libraries.” In Information Access and Adaptive Technology. Phoenix: American Council on Education and Oryx Press, 1997.

Cylke, Frank Kurt. “Library Services for the Blind and Physically Handicapped: Yesterday-Today-Tomorrow.” Illinois Libraries 57 (September 1975): 447-50.

Cylke, Frank Kurt. “The Future of Braille.” Matilda Ziegler Magazine for the Blind (February 1979).

Cylke, Frank Kurt. “National Library Service for the Blind and Physically Handicapped.” In Management of Federally Sponsored Libraries: Case Studies and Analysis, edited by Charles D. Missar. New York: Haworth Press, 1995.

Cylke, Frank Kurt. “National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress.” Testimony prepared for presentation by Carolyn Hoover Sung to the United States National Commission on Libraries and Information Science on July 8, 1999. Washington, D.C. 1999.

Cylke, Frank Kurt, and Alfred D. Hagle. “Library Services for the Blind and Physically Handicapped.” In ALA Yearbook of Library and information Services. Vol.10. Edited by Robert Wedgeworth. Chicago: American Library Association, 1985.

Cylke, Frank Kurt, and Alfred D. Hagle. “Services for Users with Disabilities.” In World Encyclopedia of Library and Information Services, 3d ed. Edited by Robert Wedgeworth. Chicago: American Library Association, 1993.

Cylke, Frank Kurt, and others. “Blind and Physically Handicapped, Library Services.” In Encyclopedia of Library and Information Science 44, suppl. 9. Ed. Allen Kent. New York: Marcel Dekker, 1989: 27-64.

Cylke, Frank Kurt, and others. “Research to Develop Information Service Aids and Programs for Handicapped Individuals.” Drexel Library Quarterly 16 (April 1980): 59-72.

Daily, D.J. “An Alternative Approach to Semi-Automatic Brailling.” Braille Research Newsletter, no.6 (October 1977): 45-61.

D’Andrea, Frances Mary. “Materials for Learning Braille by Sight.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 263-5.

D’Andrea, Frances Mary, and K. Barnicle. “Access to Information: Technology and Braille.” Instructional Strategies for Braille Literacy. edited D.P. Wormsley and F.M. D’Andrea. New York: AFB Press (1997): 269-97.

D’Andrea, Frances Mary and Diane P. Wormsley. “Instructional Strategies for Braille Literacy.” AFB Press, 1987.

Daneman, Meredyth. “How Reading Braille is Both Like and Unlike Reading Print.” Memory and Cognition (November 16, 1988): 497-504.

Davidson, Philip W., Marilyn Wiles-Kettenmann, Ralph N. Haber, and Stuart Appelle. “Relationship Between Hand Movements, Reading Competence and Passage Difficulty in Braille Reading.” Neuropsychologia (1980): 629-35.

Davidson, Philip W., Stuart Appelle, and Ralph N. Haber. “Haptic Scanning of Braille Cells by Low- and High-Proficiency Blind Readers.” Research in DevelopmentalDisabilities (1992): 99-111.

Deines-Jones, Courtney. “Access to Library Internet Services for Patrons with Disabilities: Pragmatic Considerations for Developers.” Library Hi Tech 14, no.1 (1996): 57-64.

Dekker, R., and F.D. Koole. “Visually Impaired Children’s Visual Characteristics and Intelligence.” Developmental Medicine and Child Neurology. (Feb. 1992): 123-33.

DeMario, Norma C.; Ming Gon John Lian. “Teachers’ Perceptions of Need for and Competency in Transcribing B

Materials in the Nemeth Code.” Journal of Visual Impairment and Blindness. (Jan. 2000): 7-14.

DeMario, Norma C., Sharon Lang, and John Ming Gon Lian. “Teachers’ Self-assessed Competence and Attitudes Toward Literary Braille and the Nemeth Code.” Journal of Visual Impairment and Blindness. (May 1998): 354-7.

Dixon, Judith M. “Leveling the Road Ahead: Guidelines for the Creation of WWW Pages Accessible to Blind and Visually Handicapped Users.” Library Hi Tech 14, no.1 (1996): 65-8.

Dodd, Barbara and Lucy Conn. “The Effect of Braille Orthography on Blind Children’s Phonological Awareness.”

Journal of Research in Reading. (Feb. 2000): 1-11.

Dominguez, Betty and Joe Dominguez. “Building Blocks: Foundations for Learning for Young Blind and Visually Impaired Children.” AFB Press, 1991. Videocassette and Paperback.

Doorlag, Deanne M. and Donald H. Doorlag. “Cassette Braille: A New Communication Tool for Blind People.” Journal of Visual Impairment and Blindness (April 1983): 158-61.

Dorf, Maxine B. “Instruction manual for Braille transcribing/Maxine B. Dorf, in collaboration with Barbara H. Take.” 3rd Edition. Washington: National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, 1984.

Dote-Kwan, Jamie, and Jeffrey C. Senge. “The Braille Transcription Center Project: A Regional Approach to Braille Production in Postsecondary Education.” RE:view (Summer 1998): 89-94.

Douce, J.L. “Rationalisation of Braille Book Printing.” Braille Automation Newsletter (August 1976): 25-30.

Douce, J.L., and Michael J. Tobin. “The Braille Code, Extending the Use of Braille, and the Improvement of Reading Skills.” New Outlook for the Blind 70 (May 1976): 215.

Downing, Winifred. “A Proposal for the Development of a Unified Braille Code.” CTEVH Journal 36, (fall 1992): 79-80.

Downing, Winifred. “An Update on the Unified Braille Code.” Dialogue 32 (winter 1993): 30-3. Also in CTEVH Journal 37 (winter 1993-1994): 106-7.

Drezek, Wendy. “Emergent Braille Literacy with Move, Touch, Read. (Augmented title: activity program).” Journal of Visual Impairment and Blindness (February 1999): 104-7.

Duckworth, Bill J. “Adapting Standardized Academic Tests in Braille and Large Type.” Journal-of-Visual-Impairment-and-Blindness (Dec. 1993): 405-7.

Durre, I. K. “How Much Space Does Grade 2 Braille Really Save?” Journal of Visual Impairment and Blindness (1996): 247-51.

Durre, Ingeborg K., and Imke Durre. “Instant Print Braille Compatibility with COBRA.” Journal of Visual Impairment and Blindness 93 (March 1999): 140-152.

Durre, Karl P., Dean W. Tuttle, and Ingeborg K. Durre. “A Universal Computer Braille Code for Literary and Scientific Texts.” Paper given at the International Technology Conference, Baltimore,

Eldridge, C. “The Braille Choral Music and ‘Ensemble’ Score.” Braille Research Newsletter, no.12 (September 1981): 23-5.

Elissalde, Enrique. “Braille Literacy and Self-esteem: a Report from Uruguay.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 270-1.

Epp, Mary Anne. “Library Services to Canadian College Students with Print Disabilities.” Library Hi Tech 17, no.2: 189-96.

Evensen, Richard H. “Report on Braille Reader Survey.” Washington: Division for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, 1974.

Evers, Linda M. “Reliability and Validity of the Cloze Procedure as a Braille Reading Comprehension Measurement Technique.” Dissertation Abstracts International (August 1981): 654.

Farrell, Gabriel. “Battle of the Types.” In The Story of Blindness. Cambridge: Harvard University Press, 1956.

Ferrante, Olivia. “Why Blind Children Should Learn Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness (February 1986): 594.

Fertsch, Pauline. “An Analysis of Braille Reading.” Outlook for the Blind (1946): 128-31.

Fertsch, Pauline. “Hand Dominance in Reading Braille.” American Journal of Psychology (1947): 335-49.

Fishbein, Harold D. “Braille-Phonics: A New Technique for Aiding the Reading Disabled.” Journal of Learning Disabilities (January 1979): 60-4.

Flanigan, Patrick J. and Elizabeth S. Joslin. “Patterns of Response in the Perception of Braille Configurations.” New Outlook for the Blind (October 1969): 232-44.

Foulke, Emerson. “Reading Braille.” Tactual Perception: A Sourcebook. eds W. Schiff and E. Foulke. New York: Cambridge University Press, 1982: 168-208.

Foulke, Emerson. “Braille.” The Psychology of Touch 11 no. 354 (1991). eds. Morton A. Heller and William Schiff. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc; Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc: 219-33.

Fourcade, Dominique and Cole Swensen. “Braille Misses Hands.” Poetry (Modern Poetry Association) (Oct/Nov 2000): 99-101.

Franks, Frank L. “Introduction to Map Study: Teaching Locational and Directional Referents to Young Blind Students.” Dissertation Abstracts International (January 1975). 4283-4.

Frieman, Barry B. and Sharon Maneki. “Teaching Children with Sight About Braille.” Childhood Education (Spring 1995): 137-40.

Friends of Libraries for Blind and Physically Handicapped Individuals in North America, Inc., comp. International Yearbook of Library Services for Blind and Physically Handicapped Individuals. Vol.1. New Providence, NJ: K.G. Saur, 1993.

Galdone , Paul. “The Little Red Hen [Sound Recording].” New York: Braille/Houghton Mifflin, 1987.

Gardner, Bruce A. “Arizona: Another Strong Braille Bill.” Braille Monitor (July 1997): 447-8.

Gardner, J. “DotsPlus–Better than Braille?” Proceedings of the International Conference on Technology and Persons with Disabilities, Los Angeles, CA, March 1993. Northridge, CA: Center on Disabilities, 1993).

Geeslin, Ned. “With Her Mother’s Eyesight Failing, Elia Chepaitis Creates a New, Simpler Alternative to Braille.” People Weekly (May 2, 1988): 87.

Gildea, R.A.J., and M. Berkowitz, eds. Computerized Braille. Proceedings of a Workshop on Compliance of Computer Programs with English Braille, American Edition, New York City, June 7-8, 1976. New York: American Foundation for the Blind, 1977.

Gill, J.M. “A Study of Braille Contractions.” Braille Research Newsletter, no.11 (August 1980): 12-72.

Gill, J.M., and J.B. Humphreys. “An Analysis of Braille Contractions.” Braille Research Newsletter, no.5 (July 1977): 50-7.

Gillies, S.G., and S.J. Goldsack. “Computer Coding of Music Scores Using an On-line Organ Keyboard.” Braille Automation Newsletter (August 1976): 62-4.

Goldberg, Anne M., Elliot M. Schreier, and Jay D. Leventhal. “A Look at Five Braille Printers.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1987). 272.

Goldberg, Anne M., Elliot M. Schreier, and Jay D. Leventhal. “An Evaluation of Braille Translation Programs.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Dec 1987). 487-8.

Goldthwaite, Lucy Armistead. “Some Comments on the Library Service for the Blind.” In What of the Blind? A Survey of the Development and Scope of Present-Day Work with the Blind, edited by Helga Lende. New York: American Foundation for the Blind, 1938.

Grainger, Elizabeth. “On the Invention of Braille.” The Paris Review (Winter 2001). 193.

Grant, Arthur C., Mahesh C. Thiagarajah and K. Sathian. “Tactile Perception in Blind Braille Readers: A Psychophysical Study of Acuity and Hyperacuity Using Gratings and Dot Patterns.” Perception and Psychophysics. (Feb. 2000): 301-12.

Gray, Christopher. “Should We Modify the Braille Code?” Braille Forum 31 (January 1993): 24-7.

Greaney, John. “The Development of a New Standardized Test of Children’s Braille Reading Abilities in Britain (Augmented title: Revised Version of the Neale Analysis of Reading Ability).” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 265-6.

Greaney, John and Rea Reason. “Phonological Processing in Braille.” Dyslexia: An International Journal of Research and Practice. (Dec. 1999): 215-26.

Groff, Gerda. “What Museum Guides Need to Know: Access for Blind and Visually Impaired Visitors.” AFB Press, 1989.

Grubb, Debbie. “Maryland’s Braille Bill, The Law of the State.” Braille Forum 31 (July-August 1992): 12-6.

Grunwald, A. P. “A Braille Reading Machine.” Science (1966): 144-6.

Hall, Anthony D. “Braille Learning: Effects of Seven Variables.” Dissertation Abstracts International (January 1983) 2372.

Hall, Anthony D. and Slater E. Newman. “Braille Learning: Relative Importance of Seven Variables.” Applied Cognitive Psychology (April-June 1987). 133-41.

Hamann, Stephan B. “Implicit Memory in the Tactile Modality: Evidence from Braille Stem Completion in the Blind.”

Psychological Science (September 1996). 284-8.

Hamilton, Roy, Julian Paul Keenan, Maria Catala, and Alvaro Leone Pascual. “Alexia for Braille Following Bilateral Occipital Stroke in an Early Blind Woman.” Neuroreport: For Rapid Communication of Neuroscience Research. (Feb. 2000): 237-40.

Hamp, Eric P. and Hilda Caton. “A Fresh Look at the Sign System of the Braille Code.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May 1984). 210-4.

Hampshire, Barry. “Working with Braille: a Study of Braille as a Medium of Communication.” Paris: Unesco Press, 1981.

Harley, Randall K., James W. Pichert, and Merrie Morrison. “Braille Instruction for Blind Diabetic Adults with Decreased Tactile Sensitivity.” Journal of Visual Impairment and Blindness (January 1985). 12-7.

Harris, Elizabeth M. “Inventing Printing for the Blind.” Printing History 8, no.2 (1986): 15-25.

Harris, Margaret and Fiona Barlow-Brown. “Learning to Read in Blind and Sighted Children.” Blindness and Psychological Development in Young Children 10 no.149 (1997). ed. Vicky Lewis and Glyn Collis. Leicester, England: The British Psychological Society. 53-68.

Harrison, Lois N. “Braille Music for the Blind Musician.” Oregon Music Educator (winter 1977-1978): 18-9.

Hartley, James. “Space and Structure in Braille Text.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Mar 1988). 91-3.

Hartley, James, M.J. Tobin, and Mark Trueman. “The Effects of Providing Headings in Braille Text.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May 1987). 213-4.

Hatlen, P. “The Core Curriculum for Blind and Visually Impaired Students, Including Those with Additional Disabilities.” RE:view (1996): 25-32.

Hatlen, P. “Goal 8: Educational and Developmental Goals, Including Instruction, will Reflect the Assessed Needs of each Student in all Areas of Academic and Disability-specific Core Curricula.” A Report to the Nation: The National Agenda for the Education of Children and Youths with Visual Impairments, Including those with Multiple Disabilities. eds A. L. Corn & K. M.Huebner. New York: AFB Press (1998): 50-52.

Heikkila, Mirja. “Adult Braille Instruction in Finland.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1990): 274-5.

Heinrichs, R.W. and J.A. Moorhouse. “Touch-perception Thresholds in Blind Diabetic Subjects in Relation to the

Reading of Braille Type.” New England Journal of Medicine (1969). 72-5.

Heller, Morton A. “Tactual Perception of Embossed Morse Code and Braille: The Alliance of Vision and Touch.” Perception (1985). 563-70.

Heller, Morton A. “Active and Passive Tactile Braille Recognition.” Bulletin of the Psychonomic Society (May 1986). 201-2.

Heller, Morton A. “The Effect of Orientation on Visual and Tactual Braille Recognition.” Perception (1987): 291-8.

Heller, Morton A. “Tactile Memory in Sighted and Blind Observers: The Influence of Orientation and Rate of Presentation.” Perception (1989): 121-33.

Heller, Morton A. “The Effect of Orientation on Tactual Braille Recognition: Optimal Touching Positions.” Perception and Psychophysics. (June 1992). 549-56.

Heller, Morton A. “Influence of Visual Guidance on Braille Recognition: Low lighting also Helps Touch.” Perception and Psychophysics (November 1993). 675-81.

Heller, Morton A. and Bernardine Y. Mitchell. “Helping New Braille Readers: Effects of Spacing, Finger Locus, and Gloves.” Perceptual and Motor Skills (October 1985). 363-9.

Heller, Morton A., Jeffrey A. Calcaterra, Shavonda Green, and Francisco Jose de Lima. “The Effect of Orientation on Braille Recognition in Persons who are Sighted and Blind.” Journal of Visual Impairment and Blindness. (July 1999): 416-8.

Heller, Morton A., Kimberly D. Nesbitt, Danette K. Scrofano, and DeNell Daniel. “Tactual Recognition of Embossed Morse Code, Letters, and Braille.” Bulletin of the Psychonomic Society (Jan. 1990). 11-3.

Heller, Morton A., Danette K. Scrofano, and Kimberly D. Nesbitt. “Effect of Tactual Scanning Mode on Braille and Shape Recognition.” Bulletin of the Psychonomic Society (March 1989). 131-2.

Hepker, N. L. and S. Cross-Coquillette. “Braille Too: An Instructional Braille Reading and Writing Program for Secondary Students.” Cedar Rapids, IA: Grant Woods Area Education Agency, 1995.

Hermelin, Beate and N. O’-Connor. “Functional Asymmetry in the Reading of Braille.” Neuropsychologia (December 1971). 431-5.

Hislop, David W. “Characteristics of Tactual Reading by Blind Optacon and Braille Readers.” Dissertation Abstracts International (August 1984). 619.

Hislop, David W.; B.L. Zuber, and John L. Trimble. “Characteristics of Reading Rate and Manual Scanning Patterns of Blind Optacon Readers.” Human-Factors (August 1983). 379-89.

Hislop, David W.; B.L. Zuber, and John L. Trimble. “Inkbraille: A Pilot Study of a New Reading Medium for Blind Persons.” Journal of Visual Impairment and Blindness (September 1984). 326.

Holbrook, M. Cay, and Alan J. Koenig, eds. Foundations of Education. 2d. ed. AFB Press.

Holbrook, M. Cay, and Alan J. Koenig, eds. Foundations of Education Vol.II, Instructional Strategies for Teaching Children and Youths with Visual Impairments.2d. ed. AFB Press.

Holbrook, M. Cay, and Alan J. Koenig, eds. “Teaching Braille Reading to Students with Low Vision.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Jan. 1992). 44-8.

Holbrook, M. Cay and LeAnn Ogburn Nannen. “Methods of Literacy Instruction for Braille Readers: Exploring all Options.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Sept/Oct 1997): 420-2.

Holland, B.F. “Speed and Pressure Factors in Braille Reading.” Teachers Forum Blind (1934). 13-7.

Hooker, Fran. “Computerized Braille: the Boulder Story.” Wilson Library Bulletin (April 1985). 527-30.

Hooper, Marjorie S. “The Nemeth Code-How and Why.” Education of the Blind 7 (December 1957): 56-60.

Hooper, Marjorie S. “Braille.” In Encyclopedia of Library and Information Science. Vol.3. Edited by Allen Kent and Harold Lancour. New York: Marcel Dekker, 1970.

House, Roger. “A Tentative Approach to Braille Translation by Machine. Stockholm, Research translation by machine.” Stockholm: Research Group for Quantitative Linguistics, 1970.

Howe, S.G. (Samuel Gridley). “The Blind Child’s First Book.” Boston: Printed at the New England Institute for the Education of the Blind, 1852.

Howell, George C. “A Comparison of Pacing and Freehand Rapid Reading Instruction in Braille on Reading Rate and Comprehension of School Age Blind Children.” Dissertation Abstracts International (July 1977). 202.

Hoyt, Adelia M. “Braille Transcribing, a Field for Volunteers by Adelia M. Hoyt… and Five Self Taught Lessons in Braille, by Gertrude T. Rider.” Washington, DC., The American Red Cross, c1921 and 1922.

Huebner, Kathleen Mary. “Daily Uses of Braille as Told by Four Adult Braille Users.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1989): 308-9.

Hughes, Colleen C. “A Comparison of Braille and Compressed Speech as Learning Modes for Legally Blind Adults.”

Dissertation Abstracts International (October 1980). 1532-3.

Hulin, W.S. and D. Katz. “Transfer of Training in Reading Braille.” American Journal of Psychology (1934). 627-31.

Humphreys, J. “Automatic Translation by Computer of Music Notation to Braille.” Braille Research Newsletter, no.5 (July 1977): 5-12.

Humphreys, J. “Computerised Braille Music Production Using CIMBAL.” Braille Research Newsletter, no.10 (July 1979): 6-15.

Humphreys, J. “A Computer-Based System for Producation of Braille Music.” In Computerised Braille Production: Today and Tomorrow, edited by Derrick W. Crosidale, Herman Kamp, and Helmut Werner. New York: Springer-Verlag, 1983.

IFLA Standing Committee of the Section of Libraries for the Blind. “Guidelines for Library Service to Braille Users.” Prepared for the meeting in September 1997 in Copenhagen, Denmark, February 10, 1998. The Hague, Netherlands: International Federation of Library Associations, 1998.

Ingham, Kenneth R. “Braille, the Language, its Machine Translation and Display.” IEEE Transactions on Man-Machine Systems (1969). 96-100.

“Instructional Strategies for Braille Literacy.” New York: AFB Press, c1997.

International Braille Research Center. Braille: A Code for Success, A Comprehensive Tutorial for the National Literary Braille Competency Test. Baltimore: National Federation of the Blind, 1999.

“International Community Accepts Research Project for Developing a Unified Braille Code for the English Speaking World.” CTEVH Journal 37 (winter 1993-1994): 105-6.

Irwin, Robert Benjamin. “A Comparative Study of Braille Grade One and a Half and Braille Grade Two, by Robert B. Irwin…and Ruth E. Wilcox.” New York: Bureau of Research and Education, American Foundation for the Blind, 1929.

Irwin, Robert Benjamin. “Uniform Braille for the English Speaking World Achieved.” Outlook for the Blind 26 (September 1932): 137-8.

Irwin, Robert Benjamin. “The War of the Dots.” In As I Saw It. New York: American Foundation for the Blind, 1955.

Jackson, John, Darlene Bogart, and Hilda Caton. “The Unified Braille Code: Some Myths and Realities.” Journal of Visual Impairment and Blindness 87 (December 1993): 395-396. Also in RE:view 25 (fall 1993): 128-130, and CTEVH Journal 37 (winter 1993-1994): 111-3.

Jackson, Michael. “The Moon System Adapted for Musical Notation.” British Journal of Visual Impairment 5 (autumn 1987): 93-7.

“John Henry-Harpsichordist and Author of ‘Braille Music: An International Survey.’” British Journal of Visual Impairment 3 (summer 1985): 55-56.

Johns, Alan W. “The African Braille Computer Development (ABCD) Program.” Journal of Visual Impairment and Blindness (January 1989): 73-4.

Johnson, Linda. “The Importance of Braille for Adults.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1989): 285.

Johnson, Linda. “Print . . . Braille . . . Literacy; Symposium.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1989): 285.

Johnson, Louise. “Let’s Teach Grade One Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness (December 1989): 491.

Johnson, Louise. “The Braille Literacy Crisis for Children.” Journal of Visual Impairment and Blindness (1996): 276-8.

Jones, Lynda and Karen E. Wolffe. “Improving the Braille Competence of Teaching Staff: a State Agency Model; (Augmented title: Texas Commission for the Blind Initiative).” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 259-62.

Kaizer , Marjorie. “Braille Bill and Beyond: A Report from South Dakota.” Future Reflections 11 (fall 1992): 26-7.

Kapperman, Gaylen and Jodi Sticken. “The Braillewriter as a Calculation Tool.” Review 30 (summer 1998): 65-83.

Kapperman, Gaylen and Jodi Sticken. “Decreased Braille Literacy: A Symptom of a System in Need of Reassessment.” RE:view 22, 164-8.

Kapperman, G., Heinze, T., & Stricken, J. “Strategies for developing mathematics skills in students who use braille.” Sycamore, IL: Research and Development Institute (1997).

Kapperman, G., Heinze, T., & Stricken, J. “Strategies for developing mathematics skills in students who use braille.” Sycamore, IL: Research and Development Institute (1997).

Kapperman, Gaylen G., Antoinette Heinze, and B. Brucie Hawkins. “The Computerized Braille Tutor: a Computer-based Braille Learning Program.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 252-8.

Karavatos, A., G. Kaprinis, and A. Tzavaras. “Hemispheric Specialization for Language in the Congenitally Blind: The

Influence of the Braille System.” Neuropsychologia (1984): 521-5.

Kennison, Robert F. and Richard A. McFarland. “Music Affects Learning of a Braille-like Task by Sighted Subjects.”

Perceptual and Motor Skills (Dec. 1989): 923-9.

Kilpatrick, John F. “Perceptual Strategies and the Braille Reading Rate.” Dissertation Abstracts International (Oct. 1986): 1762.

Knowlton, Ken and Marie Knowlton. “For Teaching the Reading of Braille: Computer Produced Variously Contracted Translations.” Closing the Gap 14 (August-September 1995): 22-3, 40.

Knowlton, Marie and Karen Berger. “Competencies Required of Braille Teachers.” RE:view (Winter 1999): 151-9.

Knowlton, Marie and Robin Wetzel. “Braille Reading Rates as a Function of Reading Tasks.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May-June 1996): 227-36.

Koenig, Alan J. “Can Reading and Writing Braille be Taught Effectively on an Itinerant Basis? Focus on Student Needs.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Mar/Apr 1995): 101-3.

Koenig, Alan and S.C. Ashcroft. “Initial Assessment of Student use of the Electric Perkins Brailler.” Education of the Visually Handicapped (Summer 1983): 59-66.

Koenig, Alan and S.C. Ashcroft. “An Analysis of Errors in Braille Writing Samples.” Journal of Visual Impairment and Blindness (January 1993): 12-18.

Koenig, Alan J., and M. Cay Holbrook. “Ensuring High-quality Instruction for Students in Braille Literacy Programs.” Journal of Visual Impairment and Blindness (November 2000): 677-94.

Koenig, A.J. and E.J. Rex. “Assuring Quality Literacy Programs for Students with Visual Impairments.” Paper presented at the 74th convention of the Council for Exceptional Children, Orlando, FL. (April 1996).

Koenig, Alan J. and Margaret C. Robinson. “Online Instruction in Braille Code Skills for Preservice Teachers.” Journal of Visual Impairment and Blindness. American Foundation for the Blind. (September 2001): 543-57.

Koestler, Frances A. “The Language of the Fingers.” In The Unseen Minority: A Social History of Blindness in America. New York: David McKay Company, 1976.

Kozel, Robert J. “Consideration of Hand in the Reading of Braille.” RE:view (Summer 1995): 78-82.

Krolick, Bettye. Dictionary of Braille Music Signs. Washington, D.C.: Library of Congress, National Service for the Blind and Physically Handicapped, 1979.

Krolick, Bettye. How to Read Braille Music. 2d ed. San Diego: Opus Technologies, 1998.

Krueger, Lester E. “A Word-superiority Effect with Print and Braille Characters.” Perception and Psychophysics (April 1982): 345-52.

Krueger, Lester E. and Marjorie E. Ward. “Letter Search by Braille Readers: Implications for Instruction.” Journal of Visual Impairment and Blindness (April 1983): 166-9.

Kumin, Maxine. “To a Blind Friend Teaching Me Braille.” New Letters (2000): 591.

Lamb, Gayle. “Beginning Braille: A Whole Language-based Strategy.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May-June 1996): 184-9.

Lappin, Joseph S. and Emerson Foulke. “Expanding the Tactual Field of View.” Perception and Psychophysics (October 1973): 237-41.

Leigh, Stephanie A. and Lizabeth A. Barclay. “High School Braille Readers: Achieving Academic Success.” RE:view (Fall 2000): 123-31.

Leventhal, Jay D. “A Review of an Inexpensive Interpoint Braille Printer.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Mar/Apr 1994): 18-20.

Leventhal, Jay D., Elliot M. Schreier, and John C. De-Witt. “A Guide to Paperless Braille Devices.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Sept 1988): 290-6.

Leventhal, Jay D. and Julio C. Perez. “A Review of the Two Leading Braille Translation Software Packages; (Augmented title: MegaDots; Duxbury Braille Translator).” Journal of Visual Impairment and Blindness (March/April 1996): supp. 13-6.

Leventhal, Jay D. and Mark M. Uslan. “A Comparison of the Two Leading Electronic Braille Notetakers (Augmented title: Braille ‘n Speak 640 and BrailleMate).” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1992): 258-60.

Leventhal, Jay D., Mark M. Uslan, and Elliot M. Schreier. “Electronic Braille Displays for Personal Computers.” Journal of Visual Impairment and Blindness (October 1990): 423-7.

Leventhal, Jay D., Mark M. Uslan, and Elliot M. Schreier. “A Review of Braille Printers.” Journal of Visual Impairment and Blindness (October 1991): 346-50.

“Literary Braille Proofreading Course.” Washington, DC: National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, 1998.

“Literary Braille Transcribing Course, Trail Manuscript Submission.” Washington, DC: National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Library of Congress, 1998.

Livingston, Rita, and Laurel Tucker. “Literacy, Employment, and Mode of Access to Printed Information.” In Increasing Literacy Levels: Final Report, prepared by the Pennsylvania College of Optometry for the Mississippi State University, Rehabilitation Research and Training Center on Blindness and Low Vision (RRTC). Mississippi State: Mississippi State University, RRTC, 1997.

Loomis, Jack M. “On the Tangibility of Letters and Braille.” Perception and Psychophysics (January 1981): 37-46.

Loomis, Madeleine Seymour. “The Braille Reference Book [microform]: for grades I,I1/2, and II/by Madeleine Seymour Loomis.” New York: Harper & Bros., c1942.

Long, Carol A. “Making Information Available to Partially Sighted and Blind Clients.” The Electronic Library 11 (December 1993): 373-84.

Lorimer, J. and M.J. Tobin. “Experiments With Grade 2 Braille Codes to Determine Their Effect on Reading Speed.” Journal of Visual Impairment and Blindness (1979): 324-8.

Lorimer, John, and Michael J. Tobin. “Experiments with Modified Grade 2 Braille Codes to Determine Their Effect on Reading Speed.” Journal of Visual Impairment and Blindness 73 (October 1979): 324-8.

Lowenfeld, Berthold., and Georgie Lee Abel. “Methods of Teaching Braille Reading.” San Francisco, CA: Frederic Burk Foundation for Education, San Francisco State College, 1967.

Luxton, Hilarie Lynne. “Factors Affecting Rehabilitation Teachers’ Braille Instruction of Adults who are Blind and Visually Impaired.” Dissertation Abstracts International (Sept. 1993): 891.

Luxton, Hilarie Lynne. “Attitudes Toward Braille (Augmented title: Reply to Ponchillia and Durant).” Journal of Visual Impairment and Blindness (March-April 1996): 160-1.

Mack, Catherine. “How Useful is Braille? Reports of Blind Adults.” Journal of Visual Impairment and Blindness. (September 1984): 311-3.

Mack, Catherine. “The Impact of Technology on Braille Literacy.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1989): 314.

Maley, Tom. “Braille: The Wind of Change.” British Journal of Visual Impairment 3 (autumn 1985): 87-9.

Maley, Tom. “Moon à la Mode.” New Beacon 71 (April 1987): 109-13.

Mangold, Sally S. “The Effects of a Developmental Teaching Approach on Tactile Perception and Braille Letter Recognition Based on a Model of Precision Teaching.” Dissertation Abstracts International (February 1978): 4734.

Mangold, Sally S. “Tactile Perception and Braille Letter Recognition: Effects of Developmental Teaching.” Journal of Visual Impairment and Blindness (September 1978): 259-66.

Mangold, Sally S. “Teachers’ Guide to the Special Educational Needs of Blind and Visually Handicapped Children.” AFB Press, 1982.

Mangold, Sally S. “The Braille Literacy Movement: A Dichotomy of Action.” In Proceedings of the Second Biennial Conference of Getting in Touch with Literacy 1997 edited by A. J. Koenig and M. C. Holbrook. Alexandria, VA:Association for the Education and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired: 9-12.

Markowitz, Joy. Braille Instruction: QTA-a Brief Analysis of a Critical Issue in Special Education: Quick Turn Around. Alexandria, VA: National Association of State Directors of Special Education, Inc., Project Forum; Washington, DC: U.S. Dept. of Education, Office of Educational Resources Information Center, 2000. microform.

Martin, C. J., and C. Sheffield. “The Effect of Telegraphic Prose on the Reading Behavior of Blind and Sighted Students.” Journal of Applied Psychology (1976): 513-9.

Mates, Barbara T. “Braille Access. ” In Library Technology for Visually and Physically Impaired Patrons. Westport, CT: Meckler, 1991.

Maxfield, Kathryn E. “The blind child and his reading, a handbook for teachers of primary Braille reading, by Kathryn E. Maxfield..Supervised by Robert B. Irwin, M.A., director, Bureau of Research and Education, American Foundation for the Blind.” New York, N.Y., American Foundation for the Blind, inc., 1928.

McBride, V. “Explanation in Rapid Reading in Braille.” New Outlook for the Blind (1974): 8-12.

McCann, Bill. “Automating Braille Music Transcription with the GOODFEEL Braille Music Translator.” Tactic 13 (spring 1997): 4-8.

McComiskey, Anne V. “The Braille Readiness Skills Grid: A Guide to Building a Foundation for Literacy.”

Journal of Visual Impairment and Blindness (May-June 1996): 190-3.

McCoy, Lois E. “Braille: A Language for Severe Dyslexics.” Journal of Learning Disabilities (May 1975): 288-92.

McFerrin, P.L. “Point Psychology.” Teachers Forum (1930): 4-6.

McLean, B. “Translating DARMS into Musical Braille. Braille Automation Newsletter (August 1976): 65-7.

McQuillan, Carla. “The Oregon Braille Bill: An Exercise in Cooperation.” Braille Monitor (February 1994): 93-4.

McNulty, Tom. “Some Observations on Braille and Adaptive Technology use in the Academic Library.” Journal of Visual Impairment and Blindness (April 1992): 171.

McNulty, Tom. “Reference Service for Students with Disabilities: Desktop Braille Publishing in the Academic Library.” RSR: Reference Services Review 21 (spring 1993): 37-43.

McNulty, Tom, and Dawn M. Suvino. “Tactile Reading Methods and Materials.” In Access to Information: Materials, Technologies, and Services for Print-Impaired Readers. LITA monographs 2. Chicago: American Library Association, 1993.

Meyers, E., D. Ethington, and S. Ashcroft. “Readability of Braille as a Function of Three Spacing Variables.” Journal of Applied Psychology (1958): 183-5.

Millar, Susanna. “Effects of Tactual and Phonological Similarity on the Recall of Braille Letters by Blind Children.” British Journal of Psychology (May 1975): 193-201.

Millar, Susanna. “Tactual and Name Matching by Blind Children.” British Journal of Psychology (1977): 377-87.

Millar, Susanna. “Short-term Serial Tactual Recall: Effects of Grouping on Tactually Probed Recall of Braille Letters and Nonsense Shapes by Blind Children.” British Journal of Psychology (February 1978): 17-24.

Millar, Susanna. “Is There a “Best Hand” for Braille?” Cortex (March 1984): 75-87.

Millar, Susanna. “Strategy Choices by Young Braille Readers.” Perception (1984): 567-79.

Millar, Susanna. “The Perception of Complex Patterns by Touch.” Perception (1985): 293-303.

Millar, Susanna. “Aspects of Size, Shape and Texture in Touch: Redundancy and Interference in Children’s Discrimination of Raised Dot Patterns.” Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines (May 1986): 367-81.

Millar, Susanna. “Perceptual and Task Factors in Fluent Braille.” Perception (1987): 521-36.

Millar, Susanna. “Prose Reading by Touch: The Role of Stimulus Quality, Orthography and Context.” British Journal of Psychology (February 1988): 87-103.

Millar, Susanna. “Simultaneous Reading with the Two Hands: Reply to Bertelson and Mousty.” Cortex (Sept. 1989): 499-502.

Millar, Susanna. “Articulatory Coding in Prose Reading: Evidence from Braille on Changes with Skill.” British Journal of Psychology (May 1990): 205-19.

Millar, Susanna. “Reading Without Vision.” ed. Vicky Lewis and Glyn Collis. Blindness and Psychological Development in Young Children 10 no.149 (1997). Leicester, England: The British Psychological Society: 38-52.

Miller, Diane D. “Reading Comes Naturally: A Mother and her Blind Child’s Experiences.” Journal of Visual Impairment and Blindness (January 1985): 1-4.

Morgan, Sara. “BAUK and Braille Capitalisation: What We Now Know.” New Beacon 83 (July-August 1999): 16-9.

Mosa, Nassir A. “Reading and Teaching of Braille in Schools for the Blind in Saudi Arabia.” Dissertation Abstracts International (March 1988): 2311.

Mousty, Philippe and Paul Bertelson. “A Study of Braille Reading: I. Reading Speed as a Function of Hand Usage and Context.” Quarterly Journal of Experimental Psychology: Human Experimental Psychology (May 1985): 217-33.

Mousty, Philippe and Paul Bertelson. “Finger Movements in Braille Reading: The Effect of Local Ambiguity.” Cognition. (April 1992): 67-84.

Mullen, Edward A. “Decreased Braille Literacy: A Symptom of a System in Need of Reassessment.” RE:view (Fall 1990): 164-9.

Mutaguchi, Tatsumi and Hideo Nakata. “Development of Braille Reading Rate in Children who are Congenitally Blind.” Japanese Journal of Special Education (September 1997): 11-8.

Myers, D.H. “Right- and Left-handed Counting of Braille Dots in Subjects Unaccustomed to Braille.” British Journal of Psychology (August 1976): 407-12.

Napier, Grace. “Celebrating Braille.” Education of the Visually Handicapped (Winter 1988): 135-44.

National Library Service for the Blind and Physically Handicapped of the Library of Congress. Facts: About Braille. Washington, D.C.: Library of Congress, 1987.

Neer, Frances. “A Reading Teacher Learns to Read Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May 1985): 208.

Nemeth, Abraham. “Teaching Meaningful Mathematics to Blind and Partially Sighted Children.” New Outlook for the Blind 53 (November 1959): 318-21.

Nemeth, Abraham. “Braille: The Agony and The Ecstasy.” Braille Monitor (July 1988): 324-8.

The Nemeth Braille Code for Mathematics and Science Notation, 1972. Revision. With Addendum 1, adopted by the Braille Authority of North America, June 1988. Compiled under the authority of the American Association of Workers for the Blind, Association for Education of the Visually Handicapped, and the National Braille Association. Louisville, Ky: American Printing House for the Blind, n.d.

Neou, I.M., and research assistants: Nutter, R.S., Lin, Y.Y., Garcia, A. “Final report: Development of Braille Verifier for Blind Typists.” Morgantown: Engineering Experiment Station, West Virgina University, 1971.

New York Institute for Special Education. “The History of Reading Codes for the Blind.” Article found at http://www.nyise.org/blind/barbier2.htm(June 1999).

“New York Point or Braille: Which Tactile Print for New York City?: Report of Discussion and Briefs Presented to the Committee on Elementary Schools of the Board of Education of the City of New York, 1909.” 1909.

New York Public Library. Library for the Blind. “Catalogue of Books for the Blind: in Braille, Grade on and a Half/[library for the blind].” New York: New York Public Library, Circulation Dept., 1929.

Newman, Slater E., Marilyn B. Kindsvater, and Anthony D. Hall. “Braille Learning: Effects of Symbol Size.” Bulletin of the Psychonomic Society (May 1985): 189-90.

Newman, Slater E., Thomas S. Brugler, and Randall A. Craig. “Immediate Memory for Haptically-examined Braille Symbols by Blind and Sighted Adults.” International Journal of Rehabilitation Research (1988): 389-91.

Newman, Slater E., and Anthony D. Hall. “Ease of Learning the Braille and Fishburne Alphabets.” Journal of Visual Impairment and Blindness (April 1988): 148-9.

Newman, S. E., Anthony D. Hall, C.J. Ramseur, D.J. Foster, D.B. Goldston, B.L. Decamp, S.P. Granberry-Hager, J.L. Lockhart, W.L. Sawyer, and J.E. White. “Factors Affecting the Learning of Braille.” Journal of Visual Impairment & Blindness (1982): 59-64.

Newman, S. E., Anthony D. Hall, D.J. Foster, and V. Gupta. “Learning as a Function of Haptic Discriminability Among Items.” American Journal of Psychology (1984): 359-72.

Noblet, A., H. Ridelaire, and G. Sylin. “Equipment for the Study of Operating Processes in Braille Reading.” Behavior Research Methods, Instruments and Computers. (February 1985): 107-13.

Nolan, Carson Y. “Thoughts on the Future of Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness 73 (October 1979): 333-5.

Nolan, Carson Y., and Cleves J. Kederis. “Perceptual Factors in Braille Word Recognition.” New York: American Foundation for the Blind, 1969.

Ohtake , Nobuyuki. “A Computerized System for Translating Japanese Print into Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 283-6.

Olmstead, Jean E. “Can Rading and Witing Braille be Taught Effectively on an Itinerant Basis? Considerations for Student Placement in Itinerant Programs.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Mar/Apr 1995): 101-3.

Olson, M.R. Guidelines and Games for Teaching Efficient Braille Reading. New York: American Foundation for the Blind, 1981.

Olson, M., S.D. Harlow, and J. Williams. “Rapid Reading in Braille and Large Print: An Examination of McBride’s Procedures. New Outlook for the Blind (1975): 392-5.

Osterhaus, Susan, Chris Weaver, and Marie Amerson. “More Accessibility for Math Students: AFB Solutions Forum Stakeholders and Their Pursuit of Braille Conversion Software.” Journal of Visual Impairment and Blindness (March 2001): 184-8.

Packer, Jaclyn. “How Much Extra Time do Visually Impaired People Need to take Examinations: The Case of the SAT.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Sept. 1989): 358-60.

Parlow, Shelley E. and Marcel Kinsbourne. “Asymmetrical Transfer of Braille Acquisition Between Hands.” Brain and Language (August 1990): 319-30.

Pascual Leone, Alvaro, Angel Cammarota, Eric M. Wassermann, Joaquim P. Brasil-Neto. “Modulation of Motor Cortical Outputs to the Reading Hand of Braille Readers.” Annals of Neurology (July 1993): 33-7.

Pascual Leone, Alvaro, Eric M. Wassermann, Norihiro Sadato, and Mark Hallett. “The Role of Reading Activity on the Modulation of Motor Cortical Outputs to the Reading Hand in Braille Readers.” Annals of Neurology (December 1995): 910-5.

Patrick, P. Howard, and Rosalind E. Patrick. “Computers and Braille Music.” Braille Automation Newsletter (August 1976): 52-61.

Pester, Eleanor. “Braille Instruction for Individuals who are Blind Adventitiously: Scheduling, Expectations, and Reading Interests.” RE:view (Summer 1993): 83-7.

Pester, Eleanor J. Joseph M. Petrosko, and Karen J. Poppe. “Optimum Size and Spacing for Introducing Blind Adults to the Braille Code.” RE:view (Spring 1994): 15-22.

Pierce, Barbara. “More Braille Bills Become Law.” Braille Monitor (May 1994): 282-4.

Ponchillia, Paul E., and Pamela A. Durant. “Teaching Behaviors and Attitudes of Braille Instructors in Adult Rehabilitation Centers.” Journal of Visual Impairment and Blindness (September-October 1995): 432-9.

Ponsford, J.R. “Tactile Spatial Resolution in Blind Braille Readers.” Neurology. (Nov. 2000): 1597.

Poole, Bill. “Unified Braille Code Project.” New Beacon 78 (February 1994): 9-10.

Poole, William B.L. “The Recent BANA Code Changes.” In International Conference on English Braille Grade 2: Proceedings, edited by Richard H. Evensen. From conference at the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped of the Library of Congress in Washington, D.C., September 13-17, 1982. Washington, D.C., 1982.

Pring, Linda. “Phonological and Tactual Coding of Braille by Blind Children.” British Journal of Psychology (August 1982): 351-9.

Pring, Linda. “Processes Involved in Braille Reading.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1985): 252-5.

Pring, Linda. “Orthographic Effects of Braille and Print in the Auditory Modality.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Dec 1986): 993-8.

Pring, Linda. “Touch and Go: Learning to Read Braille.” Reading Research Quarterly (Jan-March, 1994): 66-74.

Pye, Leslie F. “Revision of Braille Contractions with Particular Reference to Bridging Contractions.” In International Conference on English Braille Grade 2: Proceedings, edited by Richard H. Evensen. From conference at the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped of the Library of Congress in Washington, D.C., September 13-17, 1982. Washington, D.C., 1982.

Ramsbottom , Lindsay. “2Q and Braille.” Mathematics Teaching (Sept 1986): 13.

Reisfeld, Joanie Hineck. “Removing Blind Spots: My Reawakening to the Potential of Braille Instruction.” RE:view (Winter 1996): 175-9.

Reisfeld, Joanie Hineck. “Braille Resources for Children and Teens.” Children Today (1996): 2.

“Revised international manual of Braille music notation, 1956: based on decisions reached at the International conference on Braille music, Paris, 1954/compiled by H.V. Spanner.-American ed., with corrections authorized by World Braille Council, September 1961.” Louisville: Louisville American Print. House for the Blind, 1961.

“The Revival of Braille.” Dialogue 32 (summer 1993): 1-8.

Rex, Evelyn J. “Issues Related to Literacy of Legally Blind Learners.” Journal of Visual Impairment and Blindness, (1989): 306-7, 310-13.

Rex, Evelyn J. “Can Reading and Writing Braille be Taught Effectively on an Itinerant Basis? The Resource Room Itinerant Model.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Mar/Apr 1995): 101-3.

Rex, Evelyn J. and Cheryl Richesin. “Report on a Review of Textbooks to Teach Braille to Blind Adults.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 266-8.

Ritchie, John Macgregor. “Concerning the Blind; Being a Historical Sketch of Organised Effort on Behalf of the Blind of Great Britain, and Some Thoughts Concerning the Mental Life of a Person Born Blind.” Edinburgh, London: Oliver and Boyd, 1930.

Roatch, Mary A. “High Tech and Library Access for People with Disabilities.” Public Libraries 31 (March-April 1992): 88-98.

Roberts, Helen, Bernard M. Krebs, and Barbara Taffet. An Introduction to Braille Mathematics. Based on The Nemeth Braille Code for Mathematics and Science Notation. Washington, D.C.: Library of Congress, National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, 1978.

Rodenberg, Lewis W. “The Story of Books for the Blind.” In What of the Blind? A Survey of the Development and Scope of Present-day Work with the Blind, edited by Helga Lende. New York: American Foundation for the Blind, 1938. Reprinted as The Story of Embossed Books for the Blind. New York: American Foundation for the Blind, 1955.

Rosen, M. “The Empress of the Sea.” Ellery Queen Mystery Magazine (August 1991): 37-43.

Ruconich, Sandra K. “The Effectiveness of Audio-tutorial and Braille Instruction in Teaching Braille Reading Youth to Operate the Cranmer Modified Perkins Brailler as a Computer Terminal.” Dissertation Abstracts International (September 1984): 813-4.

Russell, Harry K. “The Effect of Order of Presentation on the Programmed Learning of Braille.” Dissertation Abstracts International (February 1971): 5038.

Ryles, Ruby. “The Impact of Braille Reading Skills on Employment, Income, Education, and Reading Habits.” Journal of Visual Impairment and Blindness 90 (May-June 1996): 219-226.

Ryles, Ruby. “The Relationship of Reading Medium to the Literacy Skills of High School Students Who are Visually Impaired.” Ph.D. diss., University of Washington. Dissertation Abstracts International 58, (1997): 4616.

Sampaio , Eliana, and Jean Philip. “Influences of Age at Onset of Blindness on Braille Reading Performances with Left and Right Hands.” Perceptual and Motor Skills (August 1995): 131-41.

Sanford, LaRhea D. “The Effectiveness of an Instructional Program Designed to Teach Visually Impaired Students to Use Microcomputers.” Dissertation Abstracts International (September 1985): 677-8.

Sarnoff, Susan. “Ensuring that Course Websites are ADA Compliant.” Journal of Technology in Human Services. US: Haworth Press Inc. (2001): 189-201.

Sarnoff, Susan. “Policy Guidance on Educating Blind and Visually Impaired Students.” US Dept of Education, US. RE:view. (Summer 2001): 77-93.

Sathian, K. “Practice Makes Perfect: Sharper Tactile Perception in the Blind.” Neurology. (June 2000): 2203-4.

Schecter, Norma L. “Toward a Unified English Braille Code: A Transcriber’s View.” In International Conference on English Braille Grade 2: Proceedings, edited by Richard H. Evensen. From Conference at the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped of the Library of Congress in Washington, D.C., September 13-17, 1982. Washington, D.C., 1982.

Schecter, Norma L. “Comment on Unified Braille Code.” CTEVH Journal 37 (winter 1993-1994): 110-1.

Schopper, Hans. “The Electro-Brailler: A Communications Device and Teaching Aid for the Blind and Visually Impaired at Work and in School.” AFB Research Bulletin, no.23 (June 1971): 47-49.

Schroeder, Fred. “Literacy: The Key to Opportunity.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1989): 290-3.

Schroeder, Fred. “Braille Bills: What Are They and What Do They Mean?” Braille Monitor (June 1992): 308-11.

Schroeder, Fred. “The Place of Braille.” Braille Monitor (August 1993): 874-9.

Schroeder, Fred. “Perceptions of Braille Usage by Legally Blind Adults.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May-June 1996): 210-8.

Schroeder, Fred. “Who Should Read Braille?” In Proceedings of the Second Biennial Conference of Getting in Touch with Literacy 1997. edited by A. J.Koenig and M. C. Holbrook. Alexandria, VA: Association for the Education and Rehabilitation of the Blind and Visually Impaired: 13-8.

Semenza, Carlo, Marina Zoppello, Ornella Gidiuli, and Francesca Borgo. “Dichaptic Scanning of Braille Letters by Skilled Blind Readers: Lateralization Effects.” Perceptual and Motor Skills (June 1996): 1071-4.

“Sequencing DNA Using Remote Braille (Augmented title: Work of David D. Dunlap and Carlos Bustamante).”

Science News (Nov 25, 1989): 351.

Shafrath, Marilyn R. “An Alternative to Braille Labeling (Augmented Title: Fishburne Code).” Journal of Visual Impairment and Blindness (Nov 1986): 955-6.

Shimizu, O., T. Murakami, M. Ohkura, I. Tanaka, and M. Tauchi. “Braille Tiles as a Guiding System in Japan for Blind Travelers.” Proceedings of the Sixth International Mobility Conference, Madrid, Spain. 1991.

Simon, Cecilia and Juan Antonio Huertas. “How Blind Readers Perceive and Gather Information Written in Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May 1998): 322-30.

Smaligo, Mary A. “Resources for Helping Blind Music Students.” Music Educators Journal 85 (September 1988): 23-6, 45.

Small, Terry H. “Toward a Universal English Braille Grade 2.” In International Conference on English Braille Grade 2: Proceedings, edited by Richard H. Evensen. From Conference at the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped of the Library of Congress in Washington, D.C., September 13-17, 1982. Washington, D.C., 1982.

Smith, G. and A. Balin. “Perspectives on Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness (1989): 314-5.

Smith, Myra O., Jennifer Chu, and William E. Edmonston. “Cerebral Lateralization of Haptic Perception: Interaction of Responses to Braille and Music Reveals a Functional Basis.” Science (August 1977). 689-90.

Soete, Mary. “Understanding Braille Literacy (videotape review); Augmented title: Video Review.” Library Journal (March 1, 1996): 118.

Sowell, Virginia M. and Andrea Sledge. “Miscue Analysis of Braille Readers.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Dec 1986). 989-92.

Spence, Diane and Marilyn Williams. “Getting Started with Braille-edit.” Education of the Visually Handicapped (Spring 1985). 31-8.

Spungin, Susan. “Braille and Beyond: Braille Literacy in a Larger Context.” Journal of Visual Impairment & Blindness (May/June 1996): 271-4.

Staack, Gerald Francis. “A Study of Braille Code Revisions.” AFB Research Bulletin, no.2 (December 1962): 21-37.

Steele, Nancy W. “Learning by Blind Children of Low Ability: The Relative Efficiency of Reading and Listening.”

Dissertation Abstracts International (May 1970). 4840-1.

Stephens, Otis. “Braille–Implications for Living.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1989). 288-9.

Sterr, Annette, Matthias M. Mueller, Thomas Elbert, Brigitte Rockstroh, Christo Pantev, and Edward Taub. “Perceptual Correlates of Changes in Cortical Representation of Fingers in Blind Multifinger Braille Readers.” Journal of Neuroscience. (June1998): 4417-23.

Stevens, Joseph C. Emerson Foulke, and Matthew Q. Patterson. “Tactile Acuity, Aging, and Braille Reading in Long-term Blindness.” Journal of Experimental Psychology (June 1996): 91-106.

Strauss, Carol, comp. Sources of Braille Reading Materials. Reference circular 96-02. Washington, D.C.: Library of Congress, National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, 1996.

Stroschine, Lucy A. “Computerized Braille Graphics: Some Whys and Some Hows.” Education of the Visually Handicapped (Summer 1987). 76-7.

Swenson, Anna M. “Using an Integrated Literacy Curriculum with Beginning Braille Readers.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Oct 1988). 336-8.

Swenson, Anna M. “A Process Approach to Teaching Braille Writing at the Primary Level.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May 1991): 217-21.

Thurlow, Willard R. “Auditory and Visual Sequential Braille Communication.” Perceptual and Motor Skills (June 1974). 1000.

Thurlow, Willard R. “Some Comparisons of Characteristics of Alphabetic Codes for the Deaf-blind.” Human Factors. (April 1986). 175-86.

Thurlow, Willard R. “An Alternative to Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness (November 1988): 378.

“Texas Braille Bill Becomes a Model Law.” Braille Monitor (July-August 1991): 376-7.

Tobin, M.J., D. Clarke, I. Lane, and V.G. Pittam. “Programmed Learning for the Blind: Some Exploratory Studies.” Education of the Visually Handicapped (March 1970). 11-23.

Trent, Sheri D. and Mila B. Truan. “Speed, Accuracy, and Comprehension of Adolescent Braille Readers in a Specialized School.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Sept/Oct 1997): 494-500.

Troughton, Marjorie D. “Some Code Changes for Better Teaching and Learning of Braille.” In International Conference on English Braille Grade 2: Proceedings, ed. Richard H. Evensen, 1982. Washington, D.C., 1982.

Truan, Mila B. and Sheri D. Trent. “Impact of Adolescents’ Adjustment to Progressive Vision Loss on Braille Reading Skills: Case Studies.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1997): 301-8.

Truquet, Monique. “The Blind, From Braille to the Present.” Impact of Science and Society 30 (April-June 1980): 133-41.

Turco, Dawn. “Braille Bill Update.” Journal of Visual Impairment and Blindness 87 (May 1993): 131-2.

Tuttle, Dean W. “A Comparison of Three Reading Media for the Blind: Braille, Normal Recording, and Compressed Speech.” Education of the Visually Handicapped (1972): 40-4.

Tuttle, Dean W. “A Comparison of Three Reading Media for the Blind: Braille, Normal Recording, and Compressed Speech.” American Foundation for the Blind, Research Bulletin (April 1974): 217-30.

“Two Braille Trading-card Makers Try to Give the Blind a Feel for Collecting (Augmented title: Football Cards Designed by J. Bosworth and J. Scalice).” People Weekly (September 17, 1990): 83.

Umsted , Richard G. “Improving Braille Reading.” New Outlook for the Blind (June 1972). 169-77.

“Understanding Braille.” New York: American Foundation for the Blind, 1969.

Understanding Braille Literacy. AFB Press, 1993. Videocassette.

Ungar, Simon, Mark Blades, and Christopher Spencer. “Effects of Orientation on Braille Reading by People who are Visually Impaired: The Role of Context.” Journal of Visual Impairment and Blindness. (July 1998): 454-63.

Uniform Type Committee. “Tactile print investigation.” Outlook for the Blind (April 1907): 71-2.

Uniform Type Committee. “Report of the Uniform Type Committee.” Outlook for the Blind (January 1908): 134-73.

Uniform Type Committee. “Report of the Uniform Type Committee.” Outlook for the Blind (Summer 1910): 73-81.

Uniform Type Committee. “The Uniform Type Committee appeal.” Outlook for the Blind (Spring 1911): 13-4.

Uniform Type Committee. “Experiments of the Uniform Type Committee.” Outlook for the Blind (Autumn 1912): 16-7.

Uniform Type Committee. “Report of the Uniform Type Committee.” Outlook for the Blind (Spring 1913): 87-8.

United States. “Joint Resolution Designating the Week Beginning January 3, 1993, as ‘Braille Literacy Week.’” Washington, DC: U.S. G.P.O.: Supt. Of Docs., U.S. G.P.O., distributor, 1992.

United States. Congress. House. Committee on Education. “Books and periodicals for the blind. Hearing before the committee on education, House Representatives, seventy-first Congress, second sessions, on H.R. 9994, authorizing an annual appropriation to the Braille Institutute of America (incorporated) for the purpose of manufacturing and furnishing embossed books and periodicals for the blind and periodicals for the blind and designating the conditions upon which the same may be used, and for other purposes. May 28, 1930.” Washington, U.S. Govt.print.off., 1930.

Van Biervliet, Alan, Daniel N. Head, and Michael F. Williams. “A Self-instructional Strategy Using Bar Code Technology for Teaching Braille Symbol Recognition.” Journal of Visual Impairment and Blindness (March 1989): 166-71.

Van Boven, Robert W. “Tactile Spatial Resolution in Blind Braille Readers: Reply.” Neurology. (Nov. 2000): 1597.

Van Boven, Robert W., R.H. Hamilton, T. Kauffman, J.P. Keenan, and Leone A. Pascual. “Tactile Spatial Resolution in Blind Braille Readers.” Neurology. (June 2000): 2230-6.

Viadero, Debra. “Printer, Publisher Reach an Accord to Ease Access to Braille Textbooks.” Education Week (Aug 5 1992): 22.

Visser, Edwin. “Braille Enlarged for Readers with Tactile Impairments.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Mar/Apr 1994): 177.

Wait, Wm.B. (William Bell). “Key to the New York Point System of Tangible Writing and Printing for Literature, Instrumental and Vocal Music and Mathematics, Designed for the Use of the Blind [microform]/by Wm.B. Wait.” New York:s.n., 1908.

Wait, Wm.B. (William Bell). “Comments on Report of the Universal Type Committee.” 1908.

Wallace, David H. “The Effect of Rapid Reading Instruction and Recognition Training on the Reading Rate and Comprehension of Adult Legally Blind Print and Braille Readers.” Dissertation Abstracts International (August 1973): 644.

Watkins, W., and J. Siems. “SAMBA and RUMBA: Systems for Computer Assisted Translation of Braille Music.” Braille Automation Newsletter (August 1976): 47-51.

Weber, Charles Goould. “Properties of White Braille Papers for Library of Congress Publications.” Washington, U.S. Govt. Print. Off., 1934.

Wencil, Lois. “Helping to Make Braille ‘User-friendly.’” Journal of Visual Impairment and Blindness (April 1989): 219.

Wencil, Lois. “Braille: A Utilitarian Approach.” Journal of Visual Impairment and Blindness (June 1989): 287.

Wetzel, Robin L. “The Effects of Reading Task on the Reading Comprehension and Reading Rate of Braille and Print Readers.” Dissertation Abstracts International (Dec. 1992): 1856.

Wetzel, Robin and Marie Knowlton. “A Comparison of Print and Braille Reading Rates on Three Reading Tasks.” Journal of Visual Impairment and Blindness. (March 2000): 146-54.

Wilkinson, Jean M. “Cognitive Processes and Braille Reading Strategies in the Blind.” Dissertation Abstracts International (August 1982): 538.

Wilkinson, Sally. “Computer-Assisted Transcription of Braille Music.” Braille Automation Newsletter (August 1976): 68-72.

Williams, Terrence T., Robert M. Lambert, and Charles W. White. “Interactive Braille Output for Blind Computer Users.” Behavior Research Methods, Instruments and Computers (April 1985): 265-7.

Willoughby, Doris M., and Sharon L.M. Duffy. “Mathematics.” In Handbook for Itinerant and Resource Teachers of Blind and Visually Impaired Students, edited by Doris M. Willoughby and Sharon L.M. Duffy. Baltimore: National Federation of the Blind, 1989.

Willoughby, Edith L. “Library Services in a School for the Blind.” Future Reflections 9 (summer 1990): 14-7.

Wittenstein, Stuart Harold. “Is Braille a language?” Journal of Visual Impairment and Blindness (May 1993): 132-3.

Wittenstein, Stuart Harold. “Braille Literacy: Pre-service Training and Teacher Attitudes. Report of a National Study.” Dissertation Abstracts International (Sept. 1993): 893-4.

Wittenstein, Stuart Harold. “Braille Training and Teacher Attitudes: Implications for Personnel Preparation.” RE:view. (Fall 1993): 103-11.

Wittenstein, Stuart Harold. “Braille Literacy: Preservice Training and Teachers’ Attitudes.” Journal of Visual Impairment and Blindness (Nov-Dec. 1994): 516-24.

Wittenstein, Stuart H and Maurine L. Pardee. “Teachers’ Voices: Comments on Braille and Literacy from the Field.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 201-9.

Wohl, Aryeh, Hanna Kadmon, and Ofra Barak. “’Secrets and Surprises’: A Program for Learning to Read Hebrew Braille.” Journal of Visual Impairment and Blindness (January 1991): 34-40.

Wormsley, Diane P. “The Effects of a Hand Movement Training Program on the Hand Movements and Reading Rates of Young Braille Readers.” Dissertation Abstracts International (February 1980): 4537.

Wormsley, Diane P. “Reading Rates of Young Braille-reading Children.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 278-82.

Wormsley, Diane P. “A Literary Braille Refresher Course: A Successful Collaboration.” RE:view 33 (Fall 2001): 117-26.

Wu, Li-yuan. “Suggestions for Refining the Chinese Braille System.” Journal of Visual Impairment and Blindness (October 1993): 289-94.

Wurzbach, Linda. “Teaching Reading to Braille, Print, and Aural Readers.” Education of the Visually Handicapped (Winter 1988): 167-82.

York, Edith. “Unifying the Codes for Numerals, Weights, Measures, Coinage, Mathematical and Literary Signs.” In International Conference on English Braille Grade 2: Proceedings, edited by Richard H. Evensen. From Conference at the National Library Service for the Blind and Physically Handicapped of the Library of Congress in Washington, D.C., September 13-17, 1982. Washington, D.C., 1982.

Zago , Penelope A. “Weaving the Cloth of Literacy: the Relationship Between Braille and Reading.” Journal of Visual Impairment and Blindness (May/June 1996): 274-6.

Zambone, Alana M., and Mary Jean Sanspree. “The Relationship Between Literacy and Employment for Persons with Visual Impairments: A Review of the Literature. ” In Increasing Literacy Levels: Final Report, prepared by the Pennsylvania College of Optometry for the Mississippi State University, Rehabilition Research and Training Center on Blindness and Low Vision (RRTC). Mississippi State: Mississippi State University, RRTC, 1997.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.