اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر سلامت روانی زنان دارای همسر معلول

اثربخشی آموزش گروهی شناختی – رفتاری مهارت های زندگی
بر سلامت روانی زنان دارای همسر معلول

نویسندگان: فرامرزی،سالار؛ همایی،رضا؛ ایزدی،راضیه
نشریه: علوم اجتماعی » رفاه اجتماعی » بهار ۱۳۹۰ – شماره ۴۰ (علمی-پژوهشی)
(۲۰ صفحه – از ۲۱۷ تا ۲۳۶)
طرح مسئله: پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی شناختی ـ رفتاری مهارت های زندگی بر سلامت روانی زنان دارای همسر معلول انجام گرفت. روش: روش پژوهش آزمایشی و از طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. بدین منظور از بین زنان دارای همسر معلول شهر اصفهان که تحت پوشش سازمان بهزیستی بودند ۸۰ زن به روش تصادفی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار اندازه گیری پژوهش، پرسش نامه سلامت عمومی(GHQ-28) بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس و با نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها:یافته ها حاکی از تفاوت معنادار بین میانگین های دو گروه آزمایش و کنترل در پرسش نامه سلامت عمومی در پس آزمون بود (F=84.19، p= .001). نتایج: می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی شناختی رفتاری مهارت های زندگی بر سلامت روانی زنان دارای همسر معلول موثراست.
واژگان کلیدی: آموزش گروهی شناختی ، رفتاری، سلامت روان، معلول، مهارت های زندگی

دریافت متن مقاله

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *