مقررات فنی کشتی فرنگی

فدراسیون ورزشهای ناشنوایان/ کمیته بین المللی ورزشهای ناشنوایان ICSD/ مردادماه ۱۳۸۹

۱- کمیته فنی
کمیته فنی متشکل از مدیرفنی کشتی فرنگی  ICSD  واعضای منتخب کمیته سازماندهی می باشد :
– مدیر فنی ICSD
– نماینده FILA
– نماینده FILA
– مأمور ارتباطات ورزشها
– نماینده ناشنوا

۲- کمیته اعتراض
طبق قوانین FILA – هیچ اعتراضی تا خاتمه مسابقه پذیرفته نخواهد شد .
فقط نتیجه کسب شده روی تشک محسوب می گردد . چنانچه رئیس FILA یا کمیسیون داوران تذکر دهنده که رئیس تشک و ناظر از اختیارات خود برای تغییر نتیجه مسابقه سواستفاده نموده اند ، آنها می توانند ویدیو را مجدداً بررسی نمایند و، با توافق مدیریت FILA ، افرادی را که مسئول تخلف از دستورالعمل های مقررات هیأت های بین المللی داوران می باشند جریمه نمایند .
۳- رویدادها
مسابقات کشتی شامل رویدادهای ذیل خواهند بود (فقط مردان):
آزاد
زیر ۵۵ کیلوگرم
۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم
۶۰تا ۶۶ کیلوگرم
۶۶ تا ۷۴ کیلوگرم
۷۴ تا ۸۴ کیلوگرم
۸۴ تا ۹۶ کیلوگرم
۹۶ تا ۱۲۰ کیلوگرم

۴. شرکت کنندگان
۱/۴- صلاحیت سنی
همه کشتی گیران  باید حداقل ۱۸ سال سن داشته باشند .کشتی گیران سنین ۱۸ باید گواهی پزشکی واجازه والدین را ارائه نمایند .
۲/۴- هر فدراسیون ملی می تواند یک (۱) کشتی گیر به ازای هر وزن و حداکثر ۷ نفر را  ثبت نام نماید.
۳/۴- هر ورزشکاری که شروع به رقابت ننماید باستثنای افرادی که گواهی پزشک مبنی بر ممنوعیت شرکت را ارائه می نمایند باید جریمه ۲۰ دلار آمریکا پرداخت نمایند.
۵- ثبت نام
۱/۵ – ثبت نام مقدماتی با اشاره به تعداد احتمالی ورزشکاران درهر رویداد باید تا تاریخ…………. به دبیرخانه ارائه گردد .
۲/۵- ثبت نام های نهایی اسامی هر ورزشکار با اشاره به رویداد ثبت نام شده باید تا تاریخ ………… به دبیرخانه ارائه گردد . ارسال ها می توانند از طریق فرم ثبت نام رسمی online یا تلفکس همراه با فرم ثبت نام رسمی انجام شود.
۳/۵- هیچ نوع تغییر یا ثبت نام های اضافی بعد از تاریخ ………… پذیرفته نخواهد شد .
۶- محل برگزاری
۱/۶- محل مسابقه
مسابقات کشتی در…………  برگزار خواهد شد.
۲/۶- محل تمرین
تمرین ها در محل مسابقه انجام خواهند شد .
۷- برنامه زمانبندی
۱/۷- برنامه زمانبندی مسابقه
به برنامه زمانبندی مسابقات در سایت بازیها رجوع نمائید .
۲/۷- برنامه زمانبندی تمرین
به برنامه زمانبندی تمرین ها در سایت بازیها رجوع نمائید .
۸- قوانین و مقررات مسابقه
۱/۸- سازماندهی فنی
ICSD مسئول سازماندهی فنی مسابقات کشتی می باشد .
۲/۸- قوانین مسابقه
مسابقات کشتی  طبق قوانین و مقررات FILA برگزار خواهند گردید . در صورت فقدان توافق نسبت به تفسیر قوانین  و مقررات ، متن انگلیسی نافذ خواهد بود. مسائل پیش بینی نشده که زیر پوشش قوانین و مقررات نباشند به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت :
۱/۲/۸- مواردی که  دارای ماهیت عمومی  می باشند طبق مقررات المپیک ناشنوایان ، قوانین فنی عمومی – المپیک تابستانی ناشنوایان ومقررات فنی کشتی رسیدگی خواهند شد.
۲/۲/۸- مسائل فنی مرتبط با قوانین مسابقه طبق قوانین و مقررات FILA مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت .
فقط ورزشکارانی که از مقررات المپیک ناشنوایان پیروی می کنند مستحق شرکت در مسابقات کشتی  المپیک ناشنوایان خواهند بود.
۳/۸- تجهیزات مسابقه
همه تجهیزات مورد استفاده در خلال مسابقات منطبق با قوانین و مقررات  FILA خواهند بود . محوطه کشتی مطابق بااستانداردهای مصوب بین المللی از نوع تشک های FILA HGB Backstrand  خواهد بود .
۴/۸- پوشاک مسابقه
رقابت کنندگان در حاشیه تشک باید با دوبنده یک تیکه مخصوص کشتی با رنگ های تعیین شده (قرمز یا آبی )ظاهر شوند ؛ دوبنده مذکور می تواند با هر طرحی باشد . پارچه دوبنده نباید دارای رنگ های مختلط قرمز وآبی باشد . برای اطلاعات بیشترلطفاً به ماده پنج راهنمای FILA مراجعه نمائید.
۵/۸- قرعه کشی
قرعه کشی برای کشتی فرنگی در تاریخ ………… برگزار خواهد گردید.

  ۶/۸- برنامه مسابقه
متعاقباً اعلام خواهد گردید .
۷/۸- نمایندگان
۱/۷/۸-سرداوران ، داوران  و رئیس تشک
در صورت امکان ، داوران دارای پروانه داوری معتبر بین المللی FILA خواهند بود . به هر روی ، داوران دارای گواهینامه ملی می توانند مورد استفاده قرار گیرند. طبق قوانین FILA ، نمایندگان مسابقه توسط کمیته فنی منصوب خواهند شد.
طبق ماده ۱۶ قوانین FILA سه (۳) نماینده برای هر مسابقه تعیین خواهند شد: رئیس تشک ، سرداور و یک داور.
۲/۷/۸-انتصاب
کمیته سازماندهی تعداد مناسبی از داوران ،سرداوران،رئیس تشک و نیروی انسانی پشتیبانی منصوب خواهد نمود.

  ۸/۸- گواهینامه FILA و معاینات پزشکی
هر ورزشکار باید پروانه معتبر FILA داشته باشد. نتیجه معاینات پزشکی کشتی گیر باید روی گواهینامه قید گردد .
معاینات پزشکی باید در کشور متبوع ورزشکار چند روز پیش از ترک وی برای شرکت درالمپیک ناشنوایان انجام شود .
۹/۸- وزن کشی و پزشکی
کمیته فنی بر مراحل وزن کشی نظارت خواهد کرد. کشتی گیران باید از نظر معاینات پزشکی و وزن کشی و پروانه FILA و نشان مسابقات به نتیجه مطلوبی برسند . رقابت کنندگان فقط ۳۰ دقیقه مهلت برای وزن کشی خواهند داشت .
۹- اعتراض ها
۱/۹- مراحل ارائه اعتراض
همه اعتراض های ورزشی طبق قوانین و مقررات FILA  و توسط اعتراض کشتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
اعتراض رسمی  باید در فرم اعتراض رسمی المپیک ناشنوایان و به زبان انگلیسی کتباً ارائه گردد . فرم مزبور باید به مدیر فنی ICSD همراه با ۵۰ دلار آمریکا ۳۰ دقیقه بعد ازاعلام نتایج رسمی ارائه گردد.
مدیر فنی ICSD در خصوص اینکه اعتراض مورد نظر مرتبط با ورزش یاتعیین صلاحیت است تصمیم گیری خواهد نمود .
کمیته اعتراض کشتی اعتراض های ورزشی را مورد رسیدگی قرار خواهد داد ، و کمیته اجرایی ICSD اعتراض های تعیین صلاحیت را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. سپرده ۵۰ دلار آمریکا فقط در صورت وارد بودن اعتراض به خواهان مسترد خواهد گردید .
۲/۹- مراحل ارائه اعتراض
کمیته اعتراض ورزش در وقت مقرر توسط رئیس کمیته در دفتر مدیران فنی تشکیل جلسه خواهد داد .
• مدیر فنی ICSD رئیس کمیته خواهد بود .
• مامور  ارتباطات ورزشها (SLO)مسئول تامین محل جلسه و رابطین زبان اشاره خواهد بود.
• مامور ارتباطات ورزشها (SLO) به منظور اطلاع رسانی در خصوص  زمان و مکان جلسه با همه اعضای کمیته تماس خواهد گرفت .
• مدیر فنی ICSD مسئول برقراری ارتباط با مدیر مسابقات انجمن ورزشهای کشور مربوطه خواهد بود .
مامور ارتباطات ورزشها (SLO) مسئول اطلاع رسانی به ستاد مرکزی مسابقات و مدیر فنی ICSD مسئول اطلاع رسانی به کمیته اجرایی ICSD در خصوص اعتراض و همچنین نتیجه آن خواهد بود .
۱۰- نظارت و مصوبات
۱/۱۰ – سمعک
استفاده از هر نوع سمعک یا قطعات کاشت حلزون خارج از گوش در محدوده معین مجاز نمی باشد .
۱/۱/۱۰- محدوده معین
محدوده معین عملاً اززمان حضور  ورزشکاران در محوطه مسابقه در خلال تمرین و زمان مسابقه محسوب می گردد .
۲/۱/۱۰- تخلف و جریمه
در صورت تخلف از این قانون ، به مقررات شنوایی سنجی ، ماده ۶: تخلفات و جرائم رجوع نمائید .
۱۱- جلسه فنی
۱/۱۱- زمان و مکان
جلسه فنی کشتی در تاریخ ………… و در ………… برگزار خواهد گردید .
۲/۱۱- همراهان
هر فدراسیون ملی شرکت کننده می تواند  همراه با دو مأمور که باید حداقل یکی از آن ها ناشنوا باشد، و در صورت لزوم ، یک نفر رابط زبان اشاره حضور یابد .

(برگرفته از وب سایت سازمان بهزیستی کشور)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *