معلولين در نگرش معصومين

فرمان حضرت علي(ع) درباره معلولين به مالك اشتر والي مصر
farmane-Hazrate-Ali

پيام امام حسين(ع) در اهتمام عمومي به امور معلولين
payame-Emam-Husein

آيه اي از قرآن كريم و سخن رسول اكرم(ص) درباره معلولين
QoranKarim

دو سخن از رسول اكرم(ص) درباره معلولين
hazrateMohammad

دو سخن از امام علي(ع) درباره معلولين
emamAli02

دو سخن از امام رضا(ع) درباره معلولين
emamReza

سیره امام محمد باقر(ع) در ارتباط با یتیمان و معلولان

جهت كسب اطلاعات بيشتر كتاب رفتار با معلولين در سيره معصومين(ع)، تأليف دفتر فرهنگ معلولين را مي توانيد دريافت نماييد.