معلولین در نگرش معصومین

فرمان حضرت علی(ع) درباره معلولین به مالک اشتر والی مصر
farmane-Hazrate-Ali

پیام امام حسین(ع) در اهتمام عمومی به امور معلولین
payame-Emam-Husein

آیه ای از قرآن کریم و سخن رسول اکرم(ص) درباره معلولین
QoranKarim

دو سخن از رسول اکرم(ص) درباره معلولین
hazrateMohammad

دو سخن از امام علی(ع) درباره معلولین
emamAli02

دو سخن از امام رضا(ع) درباره معلولین
emamReza

جهت کسب اطلاعات بیشتر کتاب رفتار با معلولین در سیره معصومین(ع)، تألیف دفتر فرهنگ معلولین را می توانید دریافت نمایید.