دفتر فرهنگ معلولین

ایران، قم، بلوار محمد امین، خیابان گلستان، کوچه۱۱، پلاک۴

صندوق پستی: ۳۷۱۶۵/۱۳۹

 تلفن: ۳۲۹۱۳۴۵۲-۰۲۵ فکس: ۳۲۹۱۳۵۵۲-۰۲۵

info@handicapcenter.com

دار الثقافه للمعوقین

ایران، قم، شارع محمد امین، شارع کلستان، زقاق۱۱، رقم۴

صندوق البرید: ۳۷۱۶۵/۱۳۹

الهاتف: ۳۲۹۱۳۴۵۲-۰۲۵

Handicap Cultural Center

NO.4, 11 Alley, Muhammad Amin St, Qolestan St, Qom, Iran

PO Box: 37165/139

Contact: +982532913452

info@handicapcenter.com

ارتباط با ما

 

کد امنیتی